Združenie Orava a Stredoeurópska nadácia v spolupráci so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., vyhlasujú v poradí už štvrtú výzvu na prihlásenie sa základných škôl do projektu „Škola, ktorej to myslí“ pre školský rok 2010/2011.

Projekt podporuje u žiakov samostatné, kreatívne a kritické myslenie, schopnosť analyzovať informácie a efektívne vytvárať a vyjadrovať vlastný názor namiesto ešte stále veľmi rozšíreného bifľovania. Projekt za prvé 3 roky pozitívne ovplyvnil vyučovanie na 50 základných a stredných školách na celom Slovensku.

Ciele projektu:

– Poskytnúť celým pedagogickým kolektívom škôl vzdelávací program, ktorý prehĺbi,
rozvinie a rozšíri odborné pedagogické vedomosti a zručnosti pedagógov.
– Zvýšiť kapacitu učiteľov rozvíjať schopnosť mladých ľudí samostatne sa učiť a myslieť.
– Podporiť komunikáciu a spoluprácu medzi učiteľmi.
– Podporiť komunikáciu a spoluprácu školy, rodiny a širšej verejnosti.

Náplň projektu:

Projekt ponúka školám inovačný vzdelávací program kontinuálneho vzdelávania, akreditovaný MŠ SR pod názvom Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu, ktorý pedagógom predstaví stratégiu učenia a myslenia EUR*. V rámci prípravy sa učitelia naučia používať rad konkrétnych interaktívnych vyučovacích postupov a metód, ktoré umožňujú aktívne zapojenie žiaka do procesu učenia tak, aby informácie a podnety vedel sám kriticky zhodnotiť. Program sa zameriava na zmenu
vyučovacích metód, nie na zmenu obsahu vyučovania a zahŕňa 40 prezenčných a 20 dištančných hodín. Je určený pre nasledovné kategórie pedagogických zamestnancov:
a) Učiteľ
b) Vychovávateľ
c) Pedagogický asistent

Jednotlivé prezentácie predstavujú interaktívne vyučovacie metódy zážitkovou formou. Všetky metódy je možné používať systematicky v rôznych ročníkoch a na rôznom učebnom obsahu.
Ku každej pracovnej dielni dostanú účastníci potrebné študijné materiály a pracovné listy pripravené zvlášť pre jednotlivé stretnutia. Od účastníkov sa bude vyžadovať aktívna účasť na stretnutiach a následné uplatňovanie prezentovaných metód v praxi. Vzdelávací program pozostáva z piatich 8-hodinových stretnutí. Dátumy jednotlivých stretnutí budú stanovené
po dohode s vybratou školou, prihliadnuc na jej špecifiká. Záverečné prezentácie pred komisiou preveria, nakoľko si učitelia vyučovacie metódy osvojili. Úspešní absolventi majú možnosť získať osvedčenia s udelením 15 kreditov.


Vzdelávací program je rozdelený podľa nasledovných tém:

1. Všeobecná stratégia kritického myslenia a učenia vo vyučovaní.
2. Kladenie otázok a kritické myslenie. Metódy čítania podporujúce kritické myslenie.
3. Metódy písania podporujúce kritické myslenie.
4. Kooperatívne učenie.
5. Spolupráca školy s rodinou a komunitou, triednictvo.

Podmienky pre prihlásenie:

Do projektu sa môžu prihlásiť základné školy zriadené na území SR, ktoré spĺňajú nasledovné
podmienky:

  • Minimálne 75 % učiteľov školy je ochotných aktívne absolvovať celý vzdelávací program.

(Pedagogickí pracovníci školských klubov a materských škôl – ak sú súčasťou školy – sa
programu môžu taktiež zúčastniť, avšak ich účasť neovplyvní podmienku 75 %
naplnenosti.)

  •  Škola je ochotná bezodplatne poskytnúť svoje priestory a technické vybavenie na vzdelávanie.
  • Minimálne 80% základných predmetov sa vyučuje kvalifikovane.
  • Škola nie je pred zrušením a má jasné predstavy o svojej perspektíve.
  • Škola ustanoví školského koordinátora programu, cez ktorého bude združenie so školou komunikovať. Je dôležité, aby koordinátor ovládal prácu s počítačom a internetom a mal dobré organizačné a komunikačné schopnosti.
  • Škola vytvorí podmienky pre všetkých účastníkov vzdelávania, aby mohli úspešne absolvovať celé vzdelávanie.
  •  Na realizáciu projektu prispeje škola finančnou spoluúčasťou 150,- Eur a certifikačným poplatkom za záverečnú prezentáciu pred komisiou (tento sa vypočíta podľa počtu účastníkov pri sume 20,- Eur za jedného prezentujúceho).
  • Vybraté školy sa zmluvne zaviažu, že hore uvedené podmienky splnia.

Termíny:

Školy sa môžu zapojiť do projektu pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok zaslaním
prihlášky (viď nižšie) riadnou poštou v štyroch vyhotoveniach

najneskôr do 10. júna 2010

(rozhoduje pečiatka s dátumom odoslania na pošte) na adresu:

Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní
Hálova 16
851 01 Bratislava

Vybraté školy budú o výsledku výberu písomne informované do 30. júna 2010. Zoznam vybratých škôl bude najneskôr 30. júna zverejnený aj na internetových stránkach:
www.zdruzenieorava.skwww.cef.sk a www.slovnaft.sk.

Prihlášku nájdete na www.zdruzenieorava.sk

Zdroj: http://www.zdruzenieorava.sk/projekty/vyzva-2010_sk