Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

podľa § 3 písm. a) bod 2  zákona č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a schválenej Schémy štátnej pomoci na  podporu podnikov v súvislosti s vypuknutím choroby COVID-19 – dotácie na fixné náklady SA.59996 (2020/N) (ďalej len „schéma štítnej pomoci“) a schválenej Schémy minimálnej pomoci na podporu MSP v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – DM-11/2020 (ďalej len „schéma de minimis“)

 vyhlasuje

výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre mikro, malé a stredné podniky pôsobiace v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre MSP pôsobiace v oblasti kultúry a/alebo kreatívneho priemyslu.

Dátum vyhlásenia výzvy:                                           od 29.12.2020

Lehota na predkladanie žiadostí:                            do 31.03.2021

Disponibilný objem zdrojov na výzvu:                   50 000 000 EUR

Cieľom výzvy je poskytnúť dotáciu na nepokryté fixné náklady pre mikro, malé a stredné podniky v oblasti kultúry a/alebo kreatívneho priemyslu za obdobie, v ktorom mali významne sťažené podmienky pre vykonávanie svojej podnikateľskej činnosti – marec až december 2020.

Prílohy k výzve:

 1. Oprávnené ekonomické činnosti podľa SK NACE
  1. SK NACE
 2. Formulár žiadosti v rámci schémy de minimis, vrátane príloh:
  1. Žiadosť de minimis
  2. Príloha č.1_de minimis
  3. Príloha č.2  Zmluva o poskytnutí dotácie_ de minimis
 3. Formulár žiadosti v rámci schémy štátnej pomoci, vrátane príloh:
  1. Žiadosť_ TF 3.1
  2. Príloha č.1_TF 3.1
  3. Príloha č.2 Zmluva o poskytnutí dotácie_ TF 3.1

Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo hospodárstva SR
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212
Tel. kontakt: 02/4854 1519

Použitý zdroj: https://www.mhsr.sk/koronavirus/dotacia-kultura/vyzva-podla-odd-312-docasneho-ramca