15.6.2006 Trenčín: „ Zo starostov projektoví manažéri“ tak neformálne znela asi pred mesiacom ponuka Trenčianskej regionálnej rozvojovej agentúry, ktorá sa rozhodla ako jednu z posledných aktivít v rámci nadnárodného nemecko-rakúsko-poľsko-slovenského projektu Translokal realizovať ďalší kurz projektového manažéra akreditovaný ako kurz MELERO. Spomedzi zástupcov trenčianskych obcí a mikroregiónov bolo vybratých desať frekventantov kurzu MELERO, ktorí absolvovali inak komerčne realizovaný kurz

v rámci projektu Translokal za výrazne zvýhodnených podmienok. Úlohou kurzu bolo pripraviť účastníkov z radov starostov a osôb zaoberajúcich sa v obciach problematikou fondov tak, aby po jeho absolvovaní dokázali samostatne pripraviť žiadosť k výzvam zo štrukturálnych fondov, ale i iných grantových a dotačných programov. V rámci kurzu boli v jeho osemdesiathodinovej skladbe dištančným spôsobom zvládnuté základné pojmy v oblasti prípravy projektov, politika európskej únie a regionálna politika, rozdelenie štrukturálnych fondov, Kohézny fond, iniciatívy spoločenstva, Národný strategický referenčný rámec na roky 2007-13 a samotný projektový cyklus od prípravy projektu až po jeho implementáciu a monitoring. Dokladom o pripravenosti frekventantov po ukončení kurzu bolo vypracovanie kompletného projektu v rámci danej výzvy zadanej lektormi kurzu. Dňa 15. 6. 2006 sa uskutočnila pred komisiou zloženou z odborníkov pôsobiacich v regionálnom rozvoji obhajoba prác frekventantov, ktorým bolo na základe vyhovujúceho spracovania projektu odovzdané osvedčenie o absolvovaní kurzu.