Fond na podporu umenia v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených/é žiadateľov/ky v nasledujúcich podprogramoch:

1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež

1.5.2 Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež

1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry

5.1.3 Podujatia a vzdelávacie aktivity

Výzva č. 5 / 2021 Fondu na podporu umenia

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu  je stanovený do 22.2.2021. Žiadateľ/ka je povinný/á podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Žiadateľ/-ka je povinný/-á najprv podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU. V posledný deň výzvy je registračný systém otvorený do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). Po elektronickom podaní žiadosti je žiadateľ/-ka povinný/-á doručiť podpísanú žiadosť najneskôr do termínu uzávierky predkladania žiadostí (viď tabuľka) jedným z dvoch nasledujúcich spôsobov:

  • V elektronickej podobe (elektronicky podpísanú štatutárom) prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa Pokynov k podaniu k elektronickej
    žiadosti FPU.
  • Alebo, v tlačenej podobe (podpísanú štatutárom) doporučeným zaslaním, alebo kuriérom na adresu FPU (rozhodujúci je dátum uvedený na poštovej pečiatke):

Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08 Bratislava

Na obálku je potrebné napísať číslo podprogramu. Podrobné informácie a zoznam povinných dokladov nájdete v Zásadách poskytovania prostriedkov. Osobné doručenie do podateľne FPU nie je možné kvôli obmedzeniam súvisiacim s pandémiou koronavírusu.

Zdroj: https://www.fpu.sk/sk/oznamy