Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásuje dňom 1. augusta 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií v rámci Schémy na podporu priemyselných klastrových organizácií (schéma pomoci de minimis), ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 140/2014 dňa 23. júla 2014.

Oprávnenými projektmi sú projekty neinvestičného charakteru, zamerané na vzdelávanie, prezentáciu klastrových organizácií a ich členov v Slovenskej republike a v zahraničí prostredníctvom účasti na informačných podujatiach a výstavách, tvorbu spoločnej expertnej bázy, technologických máp, stratégie, expertné činnosti a zabezpečenie účasti klastrových organizácií v medzinárodných projektov a sieťach.

Výška dotácie je max. 70 % oprávnených výdavkov projektu. Prijímateľ musí spolufinancovať riešenie z vlastných zdrojov vo výške 30 %.

Žiadosti o dotácie vo výške 10 až 20 tisíc EUR môžu priemyselné klastrové organizácie predkladať na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru SIEA), ktorá je vykonávateľom schémy pomoci, v termíne do 2. septembra 2014.

Bližšie informácie o výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií sú dostupné na webových stránkach MH SR a SIEA na linkách: http://www.economy.gov.sk/10922-menu/143480s a http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-7265/dotacie-na-podporu-cinnosti-priemyselnych-klastrov/