Cieľom programu nadácie EkoPolis je zvýšenie záujmu ľudí o svoje okolie a zlepšenie životného prostredia prostredníctvom výsadby drevín.Program podporuje výsadbu drevín, plošné a vertikálne zazeleňovanie, ktoré zvyšuje estetickú hodnotu územia , záchranu vzácnych stromov,

revitalizáciu parkov, výsadbu zelene v okolí škôl, vo verejných záhradách a zveľaďovanie zelených plôch. Výzva Nadácie EkoPolis je určená predovšetkým mimovládnym organizáciám, neformálnym skupinám občanov, základným a stredným školám, obciam a mestám, príspevkovým organizáciám, združeniam miest a obcí. V rámci programou s dotáciou max. 80 000 Sk je možné: * zakúpenie sadeníc drevín * zkúpenie materiálu potrebného na konkrétne aktivity v teréne * iné náklady bezprostredne súvisiace s realizáciou projektu * náklady súvisiace s propagáciu projektu (fotodokumentácia, web prezentácia, CD / DVD nosiče, a pod.) * náklady spojené s verejnými akciami počas realizácie a pri slávnostnom ukončení projektov Bližšie informácie k programu a formuláre na podávanie žiadostí nájdete na webovskej stránke nadácie EkoPolis http://www.ekopolis.sk.