Trenčín 6. 7.2006: Ešte v minulom roku v septembri bola Trenčianska regionálna rozvojová agentúra (TRRA) na slovensko-česko hraničnom mieste Hrčave oslovená českým združením TRITIA, aby sa podieľala na príprave cezhraničného projektu. Iniciatíva združenia TRITIA vychádzala z už existujúceho pilotného projektu s názvom Match Making. Hlavnou myšlienkou tohto projektu bolo spracovanie databázy, ktorá by predstavovala akýsi zásobník projektových návrhov a inštitúcií, ktoré by radi s vlastným zámerom realizovali cezhraničný

projekt v rámci programu Interreg III A. Vtedajší projekt Match Making podporený českou regionálnou vládou zaujal i Trenčiansku regionálnu rozvojovú agentúru a tak sa rozhodla pripraviť spolu so združením TRITIA pokračovanie tohto projektu. „ Cesta ku Bielokarpatsko-Beskydským partnerstvám“ je názov projektu, ktorý sa uchádzal o finančnú podporu v minuloročnej septembrovej výzve programu Interreg IIIA SR – ČR. Projekt bol schválený a TRRA dňa 30.5.2006 podpísala s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja zmluvu o jeho implementácii. Hlavnou myšlienkou dvanásťmesačného projektu je správa databázy obsahujúcej projektové zámery a kontakty potencionálnych slovenských a českých partnerov do projektov z územia Trenčianskeho, Trnavského a Žilinského regiónu ako aj Euroregiónov Biele-Bíle Karpaty, Beskydy a Tešínske Slezsko, ktorí majú záujem o vzájomnú spoluprácu v rôznych oblastiach toho programu. Pomocou databázy bude možné efektívne vyhľadať vhodného partnera pre danú projektovú myšlienku, prípadne pripojiť sa k niektorej zaujímavej projektovej myšlienke. Úlohou databázy je nadviazať, prípadne prehĺbiť medzi slovenskými a českými inštitúciami ich spoluprácu, rozvinúť zaujímavé a inovatívne projektové myšlienky a umožniť ich realizáciu. Súčasťou pripravovaného projektu bude i realizácia školení k používaniu tejto databáze, uvedenie databázy do širokého povedomia verejnosti, prezentácia programu Interreg IIIA a monitoring dosiahnutých výsledkov.