Fond na podporu športu vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“.

Výzva číslo 2020/001 

Predmetom a cieľom tejto výzvy je podpora športovej reprezentácie SR, vrcholového športu, športu mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých prostredníctvom rozvoja športovej infraštruktúry, a to vybudovaním novej športovej infraštruktúry a zlepšením technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry. Projekty podpory športu spočívajúce vo výstavbe, rekonštrukcii a modernizácii športovej infraštruktúry za účelom utvárania priaznivých a dlhodobo udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne postihnutých občanov.

Žiadateľom môže byť

  1. športová organizácia podľa ZoŠ,
  2. obec,
  3. vyšší územný celok.

Žiadateľ musí zároveň spĺňať všetky nasledovné kritériá, a to

a) byť zapísaný v Informačnom systéme športu,
b) mať spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov podľa § 66 a 67 ZoŠ,
c) byť bezúhonný – vyžaduje sa bezúhonnosť štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu,
d) spĺňať podmienky na poskytnutie dotácie stanovené zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“)
e) spĺňať podmienky pre poskytnutie pomoci na športové a multifunkčné rekreačné infraštruktúry podľa nariadenia,
f) uhradiť administratívny poplatok.

Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy žiadať o finančný príspevok iba na jeden projekt.

Vyhlásenie (zverejnenie) výzvy 31.12.2020

Začiatok termínu podávania žiadostí o poskytnutie príspevku 15.02.2021

Koniec termínu podávania žiadostí o poskytnutie príspevku 01.03.2021

Konečný termín čerpania príspevku 31.12.2023

Viac informácií TU.