Výzva sa zameriava na podporu partnerstiev miest v rámci EÚ. Oprávnenými aktivitami sú semináre, školenia a informačné kampane, ktorých úlohou je zvýšiť povedomie občanov o európskych politikách, nadobudnúť znalosti a zručnosti potrebné na organizáciu partnerských projektov

, podpora nových a už exitujúcich partnerských sietí medzi mestami Európy. Oprávnenými žiadateľmi vo výzve sú obce a ich partnerské združenia, miestna a regionálna samospráva a združenia zastupujúce miestne orgány. Projektom je v rámci tejto výzvy poskytnutá grantová podpora v rozmedzí od 10 tis do 60 tis. Eur, pričom projektové žiadosti sa aktuálne príjmajú do 1. marca 2006. Bližšie informácie o výzve nájdete na: http://europa.eu.int