Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr (IS RRA) vznikla v roku 2000 spojením jednotlivých agentúr do súčinného celku.

Cieľom takto vytvorenej siete bolo dosiahnuť možnosť efektívnej spoluúčasti na tvorbe koncepcií a stratégií regionálneho rozvoja, na programovaní, projektovaní a realizácii rozvojových aktivít, na tvorbe legislatívy v oblasti regionálneho rozvoja a spoluvytvárať podmienky na komplexné riešenie trvaloudržateľného rozvoja regiónov Slovenska spolu s ostatnými aktérmi regionálneho rozvoja na Slovensku. IS RRA vytvára priestor na spoluprácu odborníkov, zastúpených v jednotlivých členských agentúrach s rôznou profiláciou činností tak, aby mohli medzi sebou kooperovať, poskytovať dôležité informácie a služby, efektívne využívať odborný a vedecký potenciál, ktorý majú v regionálnych podmienkach k dispozícii. Zabezpečuje sa tak synergický efekt na regionálnej aj nadregionálnej úrovni, zároveň sa podstatne znižujú náklady na dosiahnutie cieľov a poslania IS RRA a zvyšuje sa účinnosť práce jednotlivých RRA pri plnení stanovených úloh v oblasti regionálneho rozvoja.

Ďalšie informácie nielen o ISRRA, ale i o nových výzvach a zaujímavostiach z oblasti fondov Eú a regionálneho rozvoja nájdete na www.isrra.sk.