Fond na podporu umenia v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených/é žiadateľov/-ky v nasledujúcich podprogramoch:

Mesto kultúry

6.2. Mesto kultúry 2021 – iné subjekty 100 000 EUR
6.1.1 Mesto kultúry 2022 – prípravná fáza 30 000 EUR

Výzva č. 4 / 2021 Fondu na podporu umenia

Začiatok predkladania žiadostí 11.01.2020

Uzávierka predkladania žiadostí 22.03.2021

Predpokladaný termín zverejnenia rozhodnutia riaditeľa 21.05.2021

Žiadateľ/-ka je povinný/-á najprv podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU. V posledný deň výzvy je registračný systém otvorený do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). Po elektronickom podaní žiadosti je žiadateľ/-ka povinný/-á doručiť podpísanú žiadosť najneskôr do termínu uzávierky predkladania žiadostí (viď tabuľka) jedným z dvoch nasledujúcich spôsobov:

  • V elektronickej podobe (elektronicky podpísanú štatutárom) prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa Pokynov k podaniu k elektronickej žiadosti FPU.
  • Alebo, v tlačenej podobe (podpísanú štatutárom) doporučeným zaslaním, alebo kuriérom na adresu FPU (rozhodujúci je dátum uvedený na poštovej pečiatke):

Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08 Bratislava

Na obálku je potrebné napísať číslo podprogramu. Podrobné informácie a zoznam povinných dokladov nájdete v Zásadách poskytovania prostriedkov. Osobné doručenie do podateľne FPU nie je možné kvôli obmedzeniam súvisiacim s pandémiou koronavírusu.

Zdroj: https://www.fpu.sk/sk/oznamy