Trenčín – Dňa 7.3.2006 sa v priestoroch Trenčianskej regionálnej rozvojovej agentúry (TRRA) konalo školenie pre úspešných žiadateľov v rámci Grantovej schémy (GS)na podporu prípravy miestnych a regionálnych projektov. Už od decembra minulého roku začalo desať obcí Trenčianskeho kraja podporených v tejto GS s implementáciou schválených projektov,

pričom podporené boli projektové dokumentácie na úpravu verejných priestranstiev, parkov, chodníkov a rekreačných zón mesta Dubnica nad Váhom, obcí Slopná, Pruské a Plevník-Drieňové. Obce Prečín a Jasenica získali podporu na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie školy, mesto Handlová a obec Domaniža na projektovú dokumentáciu kultúrneho domu, Chocholná – Velčice na aktualizáciu a spodrobnenie územno-plánovacej dokumentácie a obec Rybany bude za peniaze z EÚ transformovať budovu materskej škôlky na domov dôchodcov. TRRA v rámci tejto GS pôsobí na základe každoročne obnovovanej zmluvy s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja ako Technický sekretariát (TS) . Úlohou TS je pomôcť realizátorom projektov dostatočne zavčasu odhaliť možné nedostatky pri jeho implementácii, ktoré sa dajú odstrániť ešte pred skončením projektu a takto pripraviť projekt na záverečné hodnotenie, prípadný audit. Na školení pre žiadateľov experti TS Gerliczy Jozef, Juríček Ľubomír spolu s Renátou Prokovou z firmy AJS Managment v trojhodinovom školení oboznámili príjemcov grantu so základnými náležitosťami úspešného implementovania projektu, príprave priebežných monitorovacích správ, finančnom zúčtovaní a komunikácii s riadiacim orgánom ako i samotným technickým sekretariátom. Projekty schválené v rámci tejto rozpočtovej položky GS by mali byť v závislosti od dĺžky implementované do konca roka 2006.