Ministerstvo spravodlivosti SR vyhlasuje výzvu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021 

Objem predpokladaných disponibilných finančných prostriedkov na účely tejto výzvy je 769 500 EUR. 

Najnižšia možná výška jednej žiadosti o poskytnutie dotácie a najnižšia výška poskytnutej dotácie je 5000 eur a najvyššia možná výška jednej žiadosti o poskytnutie dotácie, a maximálna výška poskytnutej dotácie je 50 000 eur.

Žiadateľ vykoná elektronickú registráciu žiadosti v informačnom systéme ministerstva dostupnom na internetovej adrese: https://justice.egrant.sk/

Následne žiadosť predkladá žiadateľ písomne.

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je

a) obec,
b) vyšší územný celok,
c) občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky,
d) nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky,
e) záujmové združenie právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré je právnickou osobou,
f) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky,
g) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky,
h) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky,
i) právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
j) právnická osoba zriadená osobitným predpisom,
k) medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky,
l) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec,
m) fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dovŕšila vek 18 rokov,
n) podnikateľ s miestom podnikania alebo sídlom podnikania na území Slovenskej republiky.

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že má na financovanie projektu, na ktorý dotáciu požaduje, zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu.

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky podľa zákona a osobitného predpisu a

a) má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami obcí a vyšších územných celkov,
b) nežiada dotáciu na ten istý projekt aj od iného subjektu alebo mu na tento projekt nebola poskytnutá dotácia od iného subjektu.

Časový harmonogram výzvy:

  • termín vyhlásenia výzvy je 15. december 2020
  • termín predkladania žiadostí je 15. február 2021, žiadosť zasielaná poštou -rozhodujúci je údaj na poštovej pečiatke, ktorým môže byť najneskôr dátum uzávierky výzvy, t. j. 15. február 2020
  • termín rokovania komisie stanovuje ministerstvo; rokovanie komisie sa uskutočňuje najneskôr dva mesiace po skončení termínu na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie,
  • termín zaslania informácie ministerstva o odporučení alebo neodporučení žiadosti komisiou je do 30 kalendárnych dní od ukončenia rokovania komisie,

v prípade, ak sa počas administratívnej kontroly zistí, že žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti uvedené v zákone, výzve a ostatných usmerneniach, ktoré tvoria prílohy výzvy, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby v lehote do 5 pracovných dní, od doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov, odstránil nedostatky alebo neúplnú žiadosť doplnil.

Viac informácií TU.