O nás

Je to už 22 rokov, kedy 12 významných subjektov trenčianskeho regiónu založilo TRRA.

Môžete sa obrátiť s dôverou na našu agentúru a presvedčíme Vás o tom, že pripraveným patrí budúcnosť.


Spoznajte nás bližšie a zistíte, že TRRA, to je neustály rozvoj.

Náš príbeh

Založením TRRA v Trenčianskom kraji na báze neziskovej organizácie sa vytvoril priestor pre riadenie procesu regionálneho rozvoja.

Ambíciou TRRA je hrať kľúčovú úlohu v ekonomickej reštrukturalizácii regiónu a prispievať k dosahovaniu vyššieho štandardu života v regióne.

Uznesením vlády SR č. 738/2000 sa agentúra v roku 2001 stala súčasťou Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr (IS RRA) zastrešených Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR). Od tej doby sa podarilo zrealizovať množstvo práce pre región. K najvýznamnejším výsledkom práce agentúry patrilo kreovanie vôbec prvého mikroregiónu v Trenčianskom regióne s názvom Mikroregión Machnáč-Inovec. Tento bol založený v decembri r.2000 a to aj s podporou cezhraničného projektu s Českou republikou cez program Phare CBC. Základné skúsenosti s realizáciou projektov získvala agentúra v ďalšom cezhraničnom projekte s Českou republikou s názvom „Sieť inštitúcií relevantných v regionálnom rozvoji“. Vďaka projektu sa podarilo nadviazať osobné priateľstvá a spoluprácu s ďalšími dôležitými inštitúciami pracujúcimi v regionálnom rozvoji na Slovensku a v Čechách. Uvedený projekt bol štartérom ďalších významných aktivít, ktoré smerovali k nadnárodnej spolupráci a to s agentúrami Stredoeurópskej, Podunajskej a Jadranskej oblasti, kde TRRA participovala ako partner na medzinárodných aktivitách v rámci programu Interreg IIIB CADSES. Nadviazaná bola spolupráca s Talianskom ako leadrom projektu, Rumunskom, Rakúskom, Nemeckom, Slovinskom, Maďarskom, ale i ďalšími zúčastnenými krajinami.

Hmatateľný prínos pre trenčiansky región priniesol aj ďalší nadnárodný projekt realizovaný v roku 2005 ( skrátené programovacie obdobie 2004-2006) s Nemeckom, Poľskom a Rakúskom – TRANSLOKAL. V rámci projektu absolvovali starostovia z Trenčianskeho kraja výmenné návštevy regiónov Dolného Rakúska. Na Slovensku sa efekt z projektu prejavil aj v podobe vyškolenia desiatich projektových manažérov pre obce v akreditovanom kurze MELERO. Tento kurz výchovy projektových manažérov pretrval aj po ukončení pilotného projektu. Vyškolených bolo niekoľko desiatok ďalších projektových manažérov pre región a ako služba je v ponuke TRRA dodnes. Popri medzinárodných projektoch vykonávala agentúra v rokoch 2005 a 2006 aj Technický sekretariát ku Grantovej schéme na podporu prípravy miestnych a regionálnych projektov financovaných z fondu PHARE. V rámci technického sekretariátu sa podieľala na hodnotení administratívneho súladu prijatých žiadostí, školení pre úspešných príjmateľov a monitoringu realizovaných projektov. Agentúra sa zúčastňovala i hodnotení, či zúčtovaní projektových žiadostí i v iných programoch napr. Základná infraštruktúra a Phare CBC. V roku 2007 sa agentúra prostredníctvom spolupráce s Českou republikou v programe Interreg IIIA zaslúžila o sfunkčnenie jedinečnej on-line databázy určenej na vyhľadávanie cezhraničných partnerov, ktorá bola dovtedy veľmi žiadaná. Popri príprave a realizácii projektov sa agentúra podieľala aj na programovaní rozvoja viac ako 80 slovenských obcí a miest, pre ktoré pripravila hlavný programový dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja v zmysle zákona o regionálnom rozvoji. TRRA za desať rokov svojej činnosti pripravila, realizovala, či implementovala množstvo projektov, ktoré prispeli k rozvoju regiónu. Pomohla pri zakladaní viacerých mikroregiónálnych združení a v akreditovanom kurze vyškolila viac ako 30 projektových manažérov.

Za svoje výsledky bola agentúra ocenená ministrom výstavby a regionálneho rozvoja a stala sa Agentúrou roka 2005 ako i 2007 v oblasti prípravy projektov. V súčasnosti agentúra poskytuje komplexné služby súvisiace s rozvojom regiónu a to hlavne bezplatné konzultačné služby, ktoré poskytuje na základe zmluvy s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR SR), prípravu projektových žiadostí z programov financovaných z EU, ale i iných dotačných programov, vypracovanie a aktualizáciu Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja v zmysle zák. o regionálnom rozvoji, zabezpečuje implementáciu projektov, pomáha nadväzovať partnerstvá medzi obcami a poskytuje vzdelávacie služby v regionálnom rozvoji. Pre programové obdobie rokov 2014-20 pripravuje agentúra záujemcov o čerpanie z fondov EŠIF formou evidencie projektových zámerov (PZ) miest, obcí aj podnikateľov a spolupracuje pri príprave IROP a s tým súvisiacich RIUS-ov. Agentúra je pripravená pomôcť i pri príprave aktivít v rámci IUI či už pre IROP alebo pre TURM. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte s dôverou na našu agentúru a presvedčíte sa o tom, že pripraveným patrí budúcnosť.

Naši členovia

Trenčianska regionálna rozvojová agentúra patrí od roku 2001 do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja pre ktoré pracuje na základe zmluvnej spolupráce.
Z formálneho hľadiska sa jedná o združenie právnických osôb, ktorého členmi sú:

Centrum environmentálnych aktivít Trenčín

Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

Trenčianska regionálna komora SOPK

Obec Chocholná-Velčice

Obec Kálnica

Obec Nová Dubnica

Regionálne poradenské a informačné centrum Trenčín

Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu

Trenčianska regionálna rozvojová agentúra

Opatovská cesta 23, 911 01 Trenčín
IČO: 36115576
DIČ: 2021555833

trra@trra.sk

+421 948 677 997

Copyright © 2021 | www.trra.sk Powered by www.trra.sk | Created by www.trra.sk