Poskytované služby

Trenčianska regionálna rozvojová agentúra na základe zmluvnej spolupráce s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja sa zaväzuje zabezpečovať realizáciu týchto úloh:

a) bezplatnú informovanosť a publicitu v súčinnosti s Centrálnym koordinačným orgánom pre operačné programy v Národnom strategickom referenčnom rámci Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013 a pre operačné programy spolupráce Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013

b) bezplatné poskytovanie poradenských služieb tretím subjektom o možnostiach využívania pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ a iných zdrojov financovania podľa § 4 zákona č. 539/2008 z.z. o podpore regionálneho rozvoja

c) zabezpečenie bezplatného poskytovania informačno–poradenských služieb tretím subjektom pri príprave strategických a programových dokumentov na regionálnej a miestnej úrovni v rozsahu pracovného týždňa

d) eviduje záznamy o poskytovaní konzultácií podľa bodu b) a c),

e) vytvára informačnú databázu o základných údajoch, charakteristike, investičných možnostiach, vnútornom potenciáli územia v pôsobnosti prijímateľa a ďalších požadovaných údajov

f) vytváranie partnerstiev a rozvíjanie spolupráce prijímateľa so zahraničnými partnermi, propagácia aktivít prijímateľa na medzinárodnej, regionálnej a miestnej úrovni a informovanie o tejto činnosti na spoločnom portáli IS RRA a na webovej stránke prijímateľa

g) zabezpečenie elektronickej pošty a vlastnej webovej stránky na účely plnenia vyššie uvedených úloh

Naši partneri

Trenčianska regionálna rozvojová agentúra

Opatovská cesta 23, 911 01 Trenčín
IČO: 36115576
DIČ: 2021555833

trra@trra.sk

+421 948 677 997

Copyright © 2021 | www.trra.sk Powered by www.trra.sk | Created by www.trra.sk