Chcete sa naučiť pripravovať žiadosti o finančné prostriedky samostatne? Ponúkame Vám akreditovaný kurz výchovy projektového manažéra – Manažér regionálneho rozvoja. Uchádzač po absolvovaní obdrží osvedčenie o absolvovaní kurzu a bude schopní samostatne pripraviť žiadosť o nenávratné finančné prostriedky.

POPIS KURZU

Akreditovaný kurz Manažér regionálneho rozvoja je kurz vedený formou dištančného vzdelávania, kde sa predpokladá vysoká miera motivácie a spolupráce frekventanta. Je to kurz v rozsahu 98 hodín v tejto učebnej – modulovej skladbe:

  1. Fondy EÚ a iné možnosti financovania – 9 hodín
  2. Programovanie v regionálnom rozvoji – 25 hodín
  3. Draftovanie projektov – 40 hodín ( 32 hodín praktická časť)
  4. Implementácia projektov – 6 hodín
  5. Medzinárodné projekty – 8 hodín
  6. Marketing v samospráve – 9 hodín
  7. Záverečné vyhodnotenie – 1 hodina – skúška

Kurz je vedený odbornými lektormi TRRA s bohatými praktickými skúsenosťami s prípravou a vedením projektov.

CIEĽ KURZU

Účastník kurzu sa zorientuje v problematike fondov EÚ, princípe ich fungovania a programovom prístupe pri ich spravovaní ako i ich dopade na rozvoj jednotlivých krajín EÚ a praktickom využití v krajinách EÚ. V praktickej časti frekventant pod vedením lektora pripraví žiadosť o nenávratné finančné prostriedky, čím získa praktické skúsenosti s prípravou žiadosti a bude sa v budúcnosti môcť samostatne venovať tejto činnosti.

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ?

Kurz je vhodný pre pracovníkov, ktorí začínajú pracovať s fondami EÚ, ale i inými typmi projektov, kde sa uplatňuje plánovací prístup a projektový cyklus. Ďalej je vhodný pre pracovníkov rôznych typov organizácií, obcí a miest, ktorí plánujú využívať alebo využívajú dotačné prostriedky. Kurz môže byť zároveň doplnením akéhokoľvek ekonomického a iného vzdelania, kde sa predpokladá v praxi stret s problematikou EÚ fondov.

CENA KURZU

250 – 300 € ( v závislosti od veľkosti skupiny ) Kurz je možné absolvovať i individuálne.