Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Ponúkame Vám prípravu plánovacích rozvojových dokumentov obcí a miest a to Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja v zmysle Zákona o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008. Zároveň Vám ponúkame aktualizácie a úpravy Vašich dokumentov.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je plánovací dokument na základe ktorého sa realizuje regionálny rozvoj v SR a to na celoslovenskej úrovni podľa Národnej stratégie regionálneho rozvoja, na regionálnej úrovni vychádzajúc z programov vyšších územných celkov a na miestnej úrovni na základe programov obcí a miest.

Neváhajte a kontaktujte nás.
Možno práve Vám môžeme pomôcť.

Vždy v čase 

PO-ŠTV od 8.00-16.00 hod.  PIA od 8.00-13.00 hod.

Podľa Zákona o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008  § 8 sa pod Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce rozumie


Strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej územnoplánovacej dokumentácie obce.

Vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce zabezpečuje obec pri uplatnení partnerstva.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce pozostáva z analyticko-strategickej časti a programovej časti.

Analyticko-strategická časť obsahuje najmä:

a) súhrnnú geografickú, kultúrno-historickú a sociálno-ekonomickú charakteristiku obce a charakteristiku stavu vybavenosti a obsluhy územia obce,
b) hodnotenie a analýzu hospodárskej situácie, sociálnej situácie, environmentálnej situácie a situácie v oblasti kultúry a vybavenosti a obsluhy územia obce,
c) analýzu väzieb strategických dokumentov v oblasti regionálneho rozvoja s územím obce,
d) určenie rozvojového potenciálu a limitov rozvoja územia obce, definovanie podmienok udržateľného rozvoja obce,
e) stratégiu rozvoja obce, pri zohľadnení jej vnútorných špecifík, ktorá určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce,
f) analýzu finančných potrieb a možností financovania programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce.

Programová časť obsahuje najmä:

a) zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,
b) inštitucionálne zabezpečenie a organizačné zabezpečenie realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,
c) finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,
d) systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov,
e) časový harmonogram realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce.

Aktualizácia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoj aktualizáciu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a jeho aktualizáciu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Schválenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis, je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie finančného príspevku zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov.

Trenčianska regionálna rozvojová agentúra

Opatovská cesta 23, 911 01 Trenčín
IČO: 36115576
DIČ: 2021555833

trra@trra.sk

+421 948 677 997

Copyright © 2021 | www.trra.sk Powered by www.trra.sk | Created by www.trra.sk