Ponúkame Vám prípravu plánovacích rozvojových dokumentov obcí a miest a to Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja v zmysle Zákona o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008. Zároveň Vám ponúkame aktualizácie a úpravy Vašich dokumentov.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je plánovací dokument na základe ktorého sa realizuje regionálny rozvoj v SR a to na celoslovenskej úrovni podľa Národnej stratégie regionálneho rozvoja, na regionálnej úrovni vychádzajúc z programov vyšších územných celkov a na miestnej úrovni na základe programov obcí a miest.

Podľa Zákona o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008  § 8 sa pod Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce rozumie.

 • Strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej územnoplánovacej dokumentácie obce.
 • Vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce zabezpečuje obec pri uplatnení partnerstva.
 • Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce pozostáva z analyticko-strategickej časti a programovej časti.
 • Analyticko-strategická časť obsahuje najmä:
  • a) súhrnnú geografickú, kultúrno-historickú a sociálno-ekonomickú charakteristiku obce a charakteristiku stavu vybavenosti a obsluhy územia obce,
  • b) hodnotenie a analýzu hospodárskej situácie, sociálnej situácie, environmentálnej situácie a situácie v oblasti kultúry a vybavenosti a obsluhy územia obce,
  • c) analýzu väzieb strategických dokumentov v oblasti regionálneho rozvoja s územím obce,
  • d) určenie rozvojového potenciálu a limitov rozvoja územia obce, definovanie podmienok udržateľného rozvoja obce,
  • e) stratégiu rozvoja obce, pri zohľadnení jej vnútorných špecifík, ktorá určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce,
  • f) analýzu finančných potrieb a možností financovania programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce.
 • Programová časť obsahuje najmä:
  • a) zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,
  • b) inštitucionálne zabezpečenie a organizačné zabezpečenie realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,
  • c) finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,
  • d) systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov,
  • e) časový harmonogram realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce.
 • Aktualizácia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoj aktualizáciu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
 • Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a jeho aktualizáciu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
 • Schválenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis, je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie finančného príspevku zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov.