Externý projektový manažment

Ponúkame Vám spoluprácu pri implementácii Vašich projektov a to formou výkonu externého projektového manažmentu. Externý projektový manažment zahŕňa implementáciu aktivít projektu od začiatku realizácie projektu až po jeho úspešné preplatenie a monitorovanie merateľných ukazovateľov.

„Trenčianska regionálna rozvojová agentúra získala praktické skúsenosti s vedením projektov realizáciou vlastných projektov, zapojením sa do realizácie nadnárodných projektov a vedením projektov dodávateľským spôsobom pre úspešných prijímateľov z fondov EU – obce a mestá. Viac o realizovaných projektoch získate v sekcii Referencie .“

Neváhajte a kontaktujte nás.
Možno práve Vám môžeme pomôcť.

Vždy v čase 

PO-ŠTV od 8.00-16.00 hod.  PIA od 8.00-13.00 hod.

Bližšia oblasť podpory:

  • prípravné implementačné práce ( prípravu zmluvy o NFP, harmonogram, podpis zmluvy, zabezpečenie prevedenia verejného obstarávania), úvodné implementačné práce (oznámenia, nastavenia projektu, vzťahy s dodávateľmi),
  • implementačné práce ( dodržiavanie termínov, harmonogramu, monitorovanie projektu – monitorovacie práce, sledovanie pokroku a napredovania projektu, riešenie problémov projektu ),
  • finančný manažment projektu ( predkladanie žiadostí o platbu, kontrola účtovných dokladov, krátke správy k žiadosti, fotodokumentácia),
  • záverečné implementačné práce ( záverečná správa k projektu, ukončenie projektu ), monitoring merateľných ukazovateľov ( 5 rokov po ukončení projektu – ročné správy k projektu).

Trenčianska regionálna rozvojová agentúra

Opatovská cesta 23, 911 01 Trenčín
IČO: 36115576
DIČ: 2021555833

trra@trra.sk

+421 948 677 997

Copyright © 2021 | www.trra.sk Powered by www.trra.sk | Created by www.trra.sk