Trenčianska regionálna rozvojová agentúra sa zaoberá regionálnym rozvojom od roku 1999 a teda ponúknuť môže svoje viac ako desaťročné skúsenosti v oblasti rozvojových aktivít v regióne, ale predovšetkým v oblasti využitia štrukturálnych fondov EÚ na rozvoj regiónu.

“Na základe každoročne obnovovanej zmluvy s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja poskytujeme bezplatné konzultačné služby predovšetkým pre verejnú správu, ale aj podnikateľské subjekty, neziskový sektor ako i študentov.”

OBLASŤ PORADENSTVA

Z programov poskytujeme prioritne informácie a konzultačné služby k Regionálnemu operačnému programu (www.ropka.sk) a Operačnému programu cezhraničnej spolupráce SK – CZ 2007 – 2013 (www.sk-cz.eu) . Zaoberáme sa ale i inými programami, predovšetkým tými, ktoré využíva verejná správa a to Programom rozvoja vidieka (www.apa.sk). Skúsenosti máme aj s Operačným programom životné prostredie (www.opzp.sk) a Operačným programom Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (www.economy.gov.sk ). Praktické skúsenosti máme aj s Nórskym finančným mechanizmom (www.eeagrants.sk) .  Z iných programov sa zaoberáme využitím prostriedkov z Envirofondu (www.envirofond.sk) , z Grantového systému Ministerstva kultúry SR (www.culture.gov.sk) . Špeciálne sa venujeme podpore družobných partnerstiev miest a obcí v rámci EÚ cez program Európa pre občanov. Zaoberáme sa i ostatnými dotačnými prostriedkami v rámci Výnosov zo štátneho rozpočtu na účelové dotácie pre rôznych príjemcov. Napr. Dotácie Ministerstva pôdohospodárstva pri podporných aktivitách pri rozvoji vidieka  (www.land.gov.sk) .

SPÔSOB POSKYTOVANIA INFORMÁCIÍ:

  • Konzultačné a poradenské služby sú poskytované bezplatne za predpokladu poskytnutia osobných údajov potrebných na evidenciu konzultácií pre účely vyúčtovania prijatej dotácie z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja.
  • Konzultácie poskytujeme : emailovou poštou (trra@trra.sk), telefonicky (032/744 45 79), písomne alebo najlepšie osobne v kancelárii na Opatovskej ul. 23 v Trenčíne.
  • Pri osobnej návšteve za účelom konzultácie Vám odporúčame sa vopred telefonicky ohlásiť.
  • Osobné konzultácie poskytujeme po – št v čase od 8.00 – 16.00 hod a v pia v čase 8.00 – 13.00 hod. alebo podľa dohody.