Konzultačné služby

Trenčianska regionálna rozvojová agentúra sa zaoberá regionálnym rozvojom od roku 1999 a teda ponúknuť môže svoje viac ako desaťročné skúsenosti v oblasti rozvojových aktivít v regióne, ale predovšetkým v oblasti využitia štrukturálnych fondov EÚ na rozvoj regiónu.

„Na základe každoročne obnovovanej zmluvy s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja poskytujeme bezplatné konzultačné služby predovšetkým pre verejnú správu, ale aj podnikateľské subjekty, neziskový sektor ako i študentov.“

Konzultačné a poradenské služby sú poskytované bezplatne za predpokladu poskytnutia osobných údajov potrebných na evidenciu konzultácií pre účely vyúčtovania prijatej dotácie z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja.

Neváhajte a kontaktujte nás.
Možno práve Vám môžeme pomôcť.

Vždy v čase 

PO-ŠTV od 8.00-16.00 hod.  PIA od 8.00-13.00 hod.

Bližšia oblasť poradenstva:

Z programov poskytujeme prioritne informácie a konzultačné služby k Regionálnemu operačnému programu a Operačnému programu cezhraničnej spolupráce SK – CZ 2014 – 2020.
Zaoberáme sa ale i inými programami, predovšetkým tými, ktoré využíva verejná správa a to Programom rozvoja vidieka. 
Skúsenosti máme aj s Operačným programom životné prostredie a Operačným programom Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Praktické skúsenosti máme aj s Nórskym finančným mechanizmom.  
Z iných programov sa zaoberáme využitím prostriedkov z Envirofondu, z Grantového systému Ministerstva kultúry SR
Špeciálne sa venujeme podpore družobných partnerstiev miest a obcí v rámci EÚ cez program Európa pre občanov. Zaoberáme sa i ostatnými dotačnými prostriedkami v rámci Výnosov zo štátneho rozpočtu na účelové dotácie pre rôznych príjemcov. Napr. Dotácie Ministerstva pôdohospodárstva pri podporných aktivitách pri rozvoji vidieka.

Trenčianska regionálna rozvojová agentúra

Opatovská cesta 23, 911 01 Trenčín
IČO: 36115576
DIČ: 2021555833

trra@trra.sk

+421 948 677 997

Copyright © 2021 | www.trra.sk Powered by www.trra.sk | Created by www.trra.sk