OTÁZKY ZO ŠKOLENÍ PRE PRÍJIMATEĽOV GRANTOV V REGIÓNOCH

I. Administratívne náklady

1. Je možné výšku administratívnych nákladov (nepriame náklady) zvýšiť, ak chceme urobiť presun medzi položkami? – Nie.

2. Je možné presunúť prostriedky z položky Administratívne náklady do iných položiek /znížiť túto položku/?
– Áno, ale treba vypracovať dodatok bez ohľadu na výšku presunutých finančných prostriedkov /max. do výšky 7%/.

3. Môže byť v položke „Administratíva“ (do 7% z priamych oprávnených nákladov) zahrnutý náklad na preklad správ do Aj ak to nie je v osobitnej položke na „Preklad, tlmočenie“? – Áno.

4. Ak je v rozpočte určene čerpanie „Administratívy“ mesačne je možné čerpať až napr. po troch mesiacoch, kedy sa realizuje väčší nákup?
– Áno.

5. Môže byť audit zahrnutý do položky administratívne náklady v rámci 7%, ak ho nemajú uvedený v žiadnej inej položke? A či musia robiť audit?
– Áno, môže a audit sa musí robiť nad 100.000,- SKK.

6. Špecifikácia položiek projektu: Administratívne náklady: Je možné zakúpiť software – programové vybavenie, fotoaparát, tlačiareň k PC ?
– Nie.

7. Čo všetko je možné zakúpiť z položky „Vedľajšie výdavky“ (7% z rozpočtu) ?
– Preklady, tlmočenie, kopírovanie, vydanie brožúrok o projekte, kancelárske potreby – tonery, papier… Za podmienky, že to nie je v iných položkách rozpočtu.

II. VO – cena

1. Ak bude výsledkom verejného obstarávania cena za dodavky a služby nižšia ako bola uvedená v rozpočte ma konečný prijímateľ možnosť požiadať o presun zvyšných finančných prostriedkov do inej položky?
– Nie.

2. Ak ide o VO rozdelené na dve zákazky a v jednej vyjde suma vyššia a v druhej suma nižšia je možné požiadať o presun zvyšných financií z tej „lacnejšej“ položky z VO na tu „drahšiu“?
– Áno, ak je v rozpočte suma za VO uvedená v rozpočte v jednej položke.

3.Dá sa z položky VO presunúť čiastka, ak neminuli všetko do iných položiek rozpočtu?
– Nie.

III. Mzdy a personál

1. Majú byť kópie zmlúv uzavretých s členmi projektového tímu a pod. prílohou prvej monitorovacej správy alebo stačí ak budú priložené až k záverečnej správe?
– Prvej aj záverečnej, pretože záverečná správa je okrem iného aj súhrnom všetkých priebežných.

2. Ak sa pri podpise zmluvy skrátilo v zmluve obdobie realizácie projektu z 12 na 10 mesiacov (v súvislosti s neskorším termínom podpisu zmluvy), ale rozpočet bol schválený v pôvodnej výške, je postačujúce ak konečný prijímateľ priloží k prvej monitorovacej správe upravený rozpočet (hodnota jednotiek u rozpočtových položiek sa zvýši, ale ich počet sa zníži)?
– Ak suma v rozpočte zostáva rovnaká predelí sa 10 mesiacmi a daná suma sa môže vyplácať aj kvartálne.

3. V rozpočte projektu sú personálne položky rozpočítané na 12 mesiacov. Projekt však bude trvať len 10. Môžu sa prostriedky za mesiac navýšiť z dôvodu vyššej časovej náročnosti realizácie projektu – pričom sa výška schválenej sumy na danú prácu nezmení?
– Áno.

4. Žiadatelia čakali, pokiaľ im prídu finančné prostriedky z Phare a štátneho rozpočtu a neuzatvárali zmluvy k ľudským zdrojom a teda ani nevyplácali mzdy. Keďže väčšinou nemajú skúsenosti s implementáciou projektov a nikto ich na to neupozornil, že zatiaľ môžu mzdy vyplácať v rámci svojej 5% účasti prišli o mzdy za 3 mesiace. Ako by mali postupovať aby aspoň dačo zachránili z týchto financií?
– Môžu vyplatiť prostriedky kumulovane, spätne ak pracovníci na projekte za dane obdobie pracovali a vykonali určené úlohy.
4a. Či sa dajú spätne vyplácať mzdy za december, január, február, ak dostali prostriedky v polovici februára, a akým spôsobom sa ma riešiť vyplácanie, či sa to dá kvartálne, a ako sa má vyriešiť nahlásenie pracovníkov do poisťovne?
– Z hľadiska kontroly APRR je možné spätné aj kvartálne vyplatenie miezd, len treba postupovať v súlade s legislatívou SR.

5. Máme projekt PHARE, v rozpočte finančné prostriedky sú rozpočtované na ľudské zdroje nasledovne: Napr. : manažér projektu:
Jednotka Počet jednotiek Jednotková sadzba hodina 510 6 EUR
Je možné Pracovný list ku grantovej zmluve č. ……………………… upraviť nasledovne?:
Deň Počet odpracovaných hodín Miesto činnosti Popis vykonanej práce
Počet odpracovaných hodín/8 = počet dní – ÁNO.

6. Môže byť starosta zároveň aj projektovým manažérom projektu GS 2003?
– Ak to nie je v rozpore s legislatívou SR môže.

7. Rozpočtová položka 1 mesiac (rozpočet/ funkcia/ mesiac) budú brať do úvahy plný úväzok alebo hodiny na pracovných výkazoch ak pracujú na štvrtinový úväzok?
– Berú sa do úvahy reálne odpracované hodiny na projekte v súlade s ich určeným počtom na dohode o vykonaní práce.

IV. Účtovanie

1. Môžu odpočítať poplatky za vedenie účtu z úrokov?
– Poplatky za vedenie bankového účtu nie je možné odrátať od úrokov. Ale je to oprávnený náklad, ktorý je možné zahrnúť do administratívnych nákladov.

2. Ak sa platí DPH z grantového účtu je potrebné vopred vložiť prostriedky na úhradu DPH a až potom zaplatiť celú faktúru vrátane DPH alebo stačí ak sa prostriedky použité na úhradu DPH vrátia na grantový účet dodatočne?
– DPH treba platiť z účtu príjemcu, nikdy nie z grantového účtu.

3. Pri podpise zmluvy boli informovaní, že si musia otvoriť účet v eurách, aby im naň mohli byť poukázané finančné prostriedky. Oni by však teraz chceli si tieto eurá previesť na účet v slovenských korunách, ktorý by si pre tento účel teraz otvorili, a všetky finančné operácie , ktoré sa týkajú projektu by robili v slovenských korunách. Je to možné?
– ÁNO

4. Faktúry v EURO, výdavok mesačným kurzom?
– Ak je účet v SKK do záverečného zúčtovania sa uvedie suma SKK ktorá reálne odišla z účtu a na EUR sa preráta priemerným mesačným kurzom ECB mesiaca kedy vznikol výdavok.

V. Rôzne

1. Je potrebné prekladať všetko dokumenty do AJ( napr. dohody o vykonaní práce, všetky priebežných správ)?
– Podporné dokumenty nemusia byť preložené do angličtiny (napr. dohoda o vykonaní práce, prezenčné listiny ap.) Stačí ak sú priložené k slovenskej verzii. Ale tabuľka finančného vyúčtovania musí byť aj v anglickom jazyku.

2. Aktivita projektu je realizácia osvetovej činnosti, ktorá je podmienená kladným výsledkom hodnotenia projektov OP ZI. Keďže projekty v rámci OP ZI neboli ešte vyhodnotené, ako treba postupovať ak chceme aktivitu predĺžiť?
– V prípade predĺženia aktivity napr. o 1 mesiac to treba uviesť v priebežnej správe projektu a zdôvodniť. POZOR!!!- projekt ako taký sa nedá predlžovať.

3. Aké doklady je nutné predložiť pre čerpaní PHM služobného vozidla?
– Pri čerpaní PHM je nutné viesť knihu jázd, zistiť PHM pri nákupe prostredníctvom pokladničného dokladu, poistenie vozidla + havarijná poistka.

4. Je potrebný preukázať pôvod počítačov a tlačiarní?
– Pokiaľ ide o podlimitnú metódu, tak nie. Pri nadlimitných metódach áno.

5. Je potrebné uviesť aj logo PHARE na publikáciách, alebo iba EÚ?
– Zástavu EÚ a aj logo PHARE /priložené v prílohe/.

6. Kedy majú informovať MVRR o zmene rozpočtových položiek do 15%?
– Odporúčame čo najskôr, najneskôr však mesiac pred ukončením implementácie projektu.