Výbor regiónov organizuje súťaž dizertačných doktorandských prác na tému „Miestne a regionálne samosprávy v Európskej Únii“. Cieľom súťaže je odmeniť najlepšiu doktorandskú prácu, ktorej témou je miestny a regionálny rozmer EÚ.

Podmienky účasti:

  • do súťaže sa môžu zapojiť autori doktorandskej dizertačnej práce napísanej na univerzite členského štátu EÚ
  • práce musia byť napísané v jednom z oficiálnych jazykov EÚ
  • žiadateľ musí mať titul PhD
  • kandidát musí prácu predložiť do 21. mája 2010 v dvoch vyhotoveniach (jeden exemplár v papierovej podobe a jeden v elektronickej podobe) spolu so zhrnutím práce s vysvetlením problematiky v angličtine alebo vo francúzštine, životopis kandidáta v jednom z dvoch spomínaných jazykov a potvrdenie o získaní doktorandského diplomu

Víťaz súťaže získa 6 000 EUR. Porota súťaže môže udeliť najviac štyri „ceny za úsilie“ v hodnote 2 000 EUR ako i osvedčenie za vynikajúcu prácu.

Súťažné práce je potrebné zasielať na adresu Výboru regiónov:
Comité des régions,
Direction des Travaux Consultatifs,
Unité Etudes et Programmation législative (VMA 833)
rue Belliard 101,
B – 1040 Bruxelles

Zdroj a ďalšie informácie : https://www.tsk.sk/archiv-europska-unia-a-zastupenie-tsk-v-bruseli/vyzvy-programy-europskej-komisie/sutaz-dizertacnych-doktorandskych-prac-2010-prva-cena-6-000-eur.html?page_id=12841