PPA oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o NFP z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022 pre: Opatrenie: 4 –  Investície do hmotného majetku.

Pôdohospodárska platobná agentúra Hraničná 12, 815 26 Bratislava, IČO: 30 794 323 (ďalej len „PPA“), ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 (ďalej len „PRV“), vyhlasuje v zmysle ustanovení § 17, zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s platnou Príručkou pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV, ktorá je zverejnená na webovom sídle poskytovateľa: http://www.apa.sk/prv-2014-2020-prirucka-pre-ziadatela (ďalej len „Príručka“) výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV (ďalej len „výzva“)

pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku

podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Oblasti:

1. Špeciálna rastlinná výroba (ŠRV)

2. Špeciálna rastlinná výroba – malí poľnohospodári

3. Živočíšna výroba (ŽV)

4. Živočíšna výroba – malí poľnohospodári

5. Skladovacie kapacity pre produkciu špeciálnej rastlinnej výroby

6. Špeciálna rastlinná výroba – Projekty do 80 000 EUR

7. Živočíšna výroba – Projekty do 80 000 EUR

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia výzvy: 31. 1. 2022

Dátum uzavretia výzvy: 31. 5. 2022

Podávanie a prijímanie ŽoNFP: od 1. 3. 2022 do 31. 5. 2022

Hodnotenie ŽoNFP: Začína od posledného možného dátumu na doručenie ŽoNFP výlučne elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy a končí dňom vydania Rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP.

Počet podaných ŽoNFP v predmetnej výzve: Menej ako 101 podaných ŽoNFP

Vystavenie potvrdenia o registrácii ŽoNFP: do 70 pracovných dní od posledného možného dátumu na doručenie ŽoNFP elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy. Lehota na registráciu sa bude zvyšovať aritmetickým radom o 30 pracovných dní voči pôvodným 70 pracovným dňom pri prijatí ŽoNFP vyšších o každých 200 voči základným 100 ŽoNFP.

Výber ŽoNFP: do 40 pracovných dní od vystavenia potvrdenia o registrácii ŽoNFP za všetky prijaté ŽoNFP. Lehota na zabezpečenie výberu sa bude zvyšovať aritmetickým radom o 30 pracovných dní voči pôvodným 40 pracovným dňom pri prijatí ŽoNFP vyšších o každých 200 voči základným 100 ŽoNFP.

Vydanie rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP: do 30 pracovných dní od uskutočnenia výberu. Lehota na vydanie prvostupňového rozhodnutia sa bude zvyšovať aritmetickým radom o 20 pracovných dní voči pôvodným 30 pracovným dňom pri prijatí ŽoNFP vyšších o každých 200 voči základným 100 ŽoNFP.

Prijímateľom pomoci sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe, alebo organizácie výrobcov združujúce pestovateľov plodín špecializovanej rastlinnej výroby (uznané podľa Nariadenia EP a Rady EÚ č.1308/2013).

Pre kompletné znenie výzvy aj s jej prílohami kliknite SEM.