Audiovizuálny fond vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu.

Podľa § 20 ods. 5 zákona sa žiadosti predkladajú v termínoch určených Audiovizuálnym fondom vo výzve na predkladanie žiadostí. Audiovizuálny fond určil, že žiadosti na základe tejto výzvy sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú

od 18. januára 2021 do 15. februára 2021.

Obsahové zameranie podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu, formy a priority podpornej činnosti, oprávnených žiadateľov, výšku povinného spolufinancovania a maximálnu sumu podpory na jeden projekt určuje štruktúra podpornej činnosti.

V nadväznosti na aktuálnu štruktúru podpornej činnosti môžu žiadatelia Audiovizuálnemu fondu na základe tejto výzvy a v uvedenom termíne predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie alebo dotácie v kombinácii s pôžičkou určenej na zabezpečenie

produkcie audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie alebo nové distribučné platformy

v programe 1 Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel, podprogramy 1.1,  1.2   a 1.3.

Priority v programe 1 uplatniteľné pri hodnotení žiadostí v tejto výzve sú najmä

 • pôvodné audiovizuálne diela určené pre televízne vysielanie alebo pre nové distribučné platformy s dôrazom na obsahovú kvalitu diela a/alebo na tvorivú účasť začínajúcich kreatívnych producentov alebo tvorcov v hlavných tvorivých profesiách,
 • tvorivé rozvíjanie žánrov s dôrazom na divácky a umelecký potenciál projektu audiovizuálneho diela,
 • projekty s preukázateľným prínosom pre rozvoj profesionálneho zázemia a audiovizuálneho prostredia v Slovenskej republike,
 • projekty so zabezpečeným financovaním mimo verejných zdrojov v Slovenskej republike s dôrazom na distribučný potenciál audiovizuálneho diela.

Prioritou fondu pre rok 2021 je uplatňovanie princípu „hodnota za peniaze“ prostredníctvom  požiadavky na transparentné a kontinuálne vykazovanie dosiahnutého kvalitatívneho ocenenia aj diváckej návštevnosti resp. sledovanosti jednotlivých podporených projektov.

Výška povinného spolufinancovania projektu žiadateľom je v tejto výzve  určená vo výške najmenej 20% rozpočtu projektu, na ktorý je žiadosť podaná. Žiadateľ zároveň musí mať zabezpečený koprodukčný vklad televízneho vysielateľa alebo prevádzkovateľa novej distribučnej platformy (audiovizuálna mediálna služba na požiadanie) do realizácie projektu. Takýto záväzný a finančne vyčíslený koprodukčný vstup žiadateľ preukazuje pri podaní žiadosti koprodukčnou zmluvou alebo na osobitnom formulári predpísanom fondom.

Žiadosti sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorných predpisov fondu. Na žiadosti predložené podľa tejto výzvy v inom podprograme alebo v inom zameraní, než je uvedené v tejto výzve, fond neprihliada.

Spôsob predkladania žiadostí, povinné prílohy žiadosti, iné doklady potrebné k posúdeniu žiadosti a ďalšie podrobnosti o predkladaní žiadostí upravujú vnútorné predpisy Audiovizuálneho fondu.

Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu sa počas celého obdobia výzvy doručujú

 • osobne kancelárii fondu na adrese jeho sídla počas stránkových hodín iba v prípade, ak nie je kancelária fondu zavretá pre verejnosť z dôvodu opatrení voči šíreniu ochorenia COVID-19.
 • doporučenou poštou alebo kuriérom  na adresu  fondu
  Audiovizuálny fond
  Grösslingová 53,
  Bratislava 811 09.

Viac o výzve TU.