Zmluva č. 79 – 770/2006 o poskytovaní príspevku na financovanie činnosti regionálnej rozvojovej agentúry (uzatvorenej podľa § 51 Občianskeho zákonníka)

Zmluvné strany
Poskytovateľ: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Sídlo: Špitálska 8, 816 44 Bratislava
Zastúpený: Ing. László Gyurovszky, minister
IČO: 31751067
DIČ: 2020841097
Splnomocnenci pre vecné rokovania:
Ing. Peter Udvardi, riaditeľ odboru manažmentu regionálneho rozvoja Ing. Július Slovák, generálny riaditeľ Agentúry na podporu regionálneho rozvoja (APRR) Ing. Monika Jávorková, generálna riaditeľka sekcie stratégie rozvoja regiónov (SSRR)

a
Príjemca: Trenčianska regionálna rozvojová agentúra
Sídlo: Opatovská 23, 911 01 Trenčín
Zastúpený: Ing. Jozef Gerliczy, predseda Rady
IČO: 36115576
DIČ: 20215555833
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s., Trenčín
Číslo účtu: 0631907004/5600


Čl. I.
Predmet zmluvy

(1) Predmetom zmluvy je financovanie činností príjemcu, vymedzených v odseku 2 tohto článku a v jeho pláne činnosti na rok 2006, ktorý spolu s rozpočtom na rok 2006 tvoria prílohu č. 1 a č. 2 tejto zmluvy.
(2) Príjemca v zmysle uznesenia vlády SR č. 738/2000 o vytvorení integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr bude zabezpečovať nasledovné činnosti: a) vypracovanie komunikačného akčného plánu príjemcu na rok 2006 v súlade s jeho vypracovanou marketingovou stratégiou minimálne s nasledovným obsahom: propagácia služieb v regionálnych médiách (minimálne štvrťročne); plán spolupráce so samosprávou; plán seminárov a iných vzdelávacích aktivít pre krajskú a miestnu samosprávu; príprava propagačných materiálov s ponukou služieb. Uvedený plán príjemca zašle do 30 dní od podpisu zmluvy obidvoma stranami. (každá RRA) poskytovanie základných informácií potenciálnym žiadateľom o štrukturálnych fondoch Európskej únie, Iniciatívach Spoločenstva, o Kohéznom fonde a o príprave ďalšieho programovacieho obdobia, (každá RRA)
b) plnenie úloh regionálneho informačného centra Riadiaceho orgánu pre CSF (Rámec podpory spoločenstva) v zmysle Komunikačného akčného plánu Riadiaceho orgánu pre CSF a spolupráca s Informačným centrom „Štrukturálne fondy pre Slovensko“ Riadiaceho orgánu pre CSF, (každá RRA)
c) poskytovanie informácií potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok a konečným prijímateľom pomoci aj o možnostiach využitia pravidla 80:20 v rámci štrukturálnych fondov EÚ, ktoré je deklarované Negociačným mandátom CSF, (každá RRA)
d) zabezpečenie prezentácie Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr na výstave regionálneho rozvoja a investičných príležitostí „FOR REGION 2006“, (vybraná RRA)
e) poskytovanie informácií vo vzťahu k Operačnému programu Základná infraštruktúra pre potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ v regióne pôsobnosti príjemcu, (každá RRA okrem RRA v BA kraji)
f) poskytovanie informácií potenciálnym žiadateľom v súvislosti s prípravou Slovenskej republiky na programovacie obdobie 2007 – 2013 (nové programové dokumenty 2007 – 2013, nové nariadenia EÚ o štrukturálnych fondoch a Kohéznom fonde), (každá RRA)
g) na základe školení a inštrukcií riadiaceho orgánu pre Operačný program Základná infraštruktúra vykonávanie konzultácii v oblasti prípravy dokumentácie žiadostí pre prioritu 3 OPZI – Lokálna infraštruktúra, (každá RRA okrem RRA v BA kraji)
h) po výzve príslušného úradu samosprávneho kraja spolupracovať s ním na implementácii opatrení Operačného programu Základná infraštruktúra, (každá okrem RRA v BA kraji)
i) po výzve príslušného úradu samosprávneho kraja nominovať 1 predstaviteľa agentúry za tajomníka výberovej komisie pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Opatrenia 3.4 OPZI, pričom tento nemá hlasovacie právo, (priamo určené RRA)
j) poskytovanie informácií o programe Jednotného programového dokumentu NUTS II – Bratislava cieľ 2 v území pôsobnosti príjemcu, poskytovanie konzultácií, poradenstva a pomoc pri vypracovávaní projektov pre potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, (obe RRA v BA kraji)
k) spolupracovať s príslušným Úradom samosprávneho kraja na implementácii opatrení Jednotného programového dokumentu NUTS II – Bratislava cieľ 2, (obe v BA kraji)
l) na základe písomného poverenia programového splnomocnenca pre PHARE (PAO) účasť na kontrolných dňoch organizovaných v súvislosti s monitorovaním implementácie projektov Phare CBC a zabezpečenie zasielania správ o záveroch kontrolného dňa poskytovateľovi podľa písomných pokynov poskytovateľa, (RRA so sídlom v Rožňave, Moldave nad Bodvou, Šahách, Lučenci, Veľkom Krtíši, Rimavskej Sobote, Banskej Bystrici, Komárne, Galante, Kráľovskom Chlmci, Kežmarku, Čadci, Svidníku, Spišskej Novej Vsi, Bardejove, Prešove, v Dolnom Kubíne, Martine, Trnave, Humennom, Dunajskej Strede, Senci, Trenčíne, Malackách)
m) vykonávať úlohy Informačného bodu pre Programy Interreg III A, podľa samostatnej zmluvy s poskytovateľom, (RRA so sídlom v Senci, Komárne, Dunajskej Strede, Trebišove, Veľkom Krtíši, Svidníku a v Dolnom Kubíne)
n) vykonávať úlohy technického sekretariátu v súvislosti s implementáciou Projektu 2003-004-995-03-08 v rámci Programu Phare ECOSOC podľa Popisu úloh technického sekretariátu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy (RRA so sídlom v Galante, Komárne, Lučenci, Prešove, Rožňave, Senci, Trenčíne a Žiline)
o) zabezpečenie priebežnej aktualizácie spoločnej www stránky Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr a jej priebežnej aktualizácie (vybraná RRA),
p) propagácia služieb poskytovaných Integrovanou sieťou regionálnych rozvojových agentúr a výsledkoch jej činnosti a styk s médiami (vybraná RRA),
q) zabezpečenie vydania propagačnej publikácie (min. 30 strán) o Integrovanej sieti regionálnych rozvojových agentúr s nákladom 10.000 kusov po odsúhlasení návrhu poskytovateľom (vybraná RRA),
r) zabezpečenie úloh sekretariátu pre spoločné úlohy Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr (vybraná RRA),
s) zabezpečenie vzdelávacích aktivít pre potreby Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr (vybraná RRA),
t) zabezpečenie e-learningu pre potreby Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr (vybraná RRA),
(3) Príjemca je povinný zabezpečiť činnosti definované v Čl. I., odsek 2 písm. b), c), d), f), g), h) a k) bezplatne pre potreby potenciálneho žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rozsahu minimálne 30 minút na jedného žiadateľa ročne.
(4) Príjemca je povinný zabezpečiť pre vykonanie činností definovaných v Čl. I., odsek 2 odborný personál a potrebné technické vybavenie.
(5) Príjemca sa zaväzuje, že nebude konať spôsobom, ktorý je možný označiť za konflikt záujmov. To znamená, že príjemca nemôže podávať projekty v rámci činností definovaných v Čl. I., odsek 2 písm. n) ani vystupovať ako partner, subdodávateľ resp. akýkoľvek subjekt, ktorý môže mať akýkoľvek prospech v súvislosti s týmito činnosťami od podpísania tejto zmluvy.
(6) Príjemca je povinný predložiť poskytovateľovi správy o činnosti a čerpaní príspevku za rok 2006 do 10. januára 2007.
(7) Príjemca je povinný predložiť všetky potrebné doklady a poskytnúť informácie súvisiace s použitím príspevku na požiadanie poskytovateľovi a kontrolným orgánom.
(8) Príjemca je povinný predložiť správy a iné dokumenty v požadovanej štruktúre, ktorú určí poskytovateľ príspevku.

Čl. II.

Výška a spôsob platby príspevku

(1) Výška príspevku na činnosti podľa Čl. I, odsek 2 na rok 2006 je 540 000,- Sk (bežné výdavky).
(2) Príspevok na činnosti podľa Čl. I, odsek 2 na rok 2006 bude postupne poukázaný na účet príjemcu takto:
a) 25 % do 30 dní od podpísania zmluvy obidvoma stranami,
b) 25 % najskôr v mesiaci apríl 2006,
c) 25 % najskôr v mesiaci júl 2006,
d) 25 % najskôr v mesiaci október 2006.
(3) Príspevok podľa Čl. II. odsek 1 nemôže presahovať 70 % celkového rozpočtu príjemcu. V prípade nezabezpečenia vlastných zdrojov do výšky minimálne 30 %, príjemca za každé percento nezabezpečenia vlastných zdrojov nesmie použiť 3,34 % z príspevku. Takto nevyčerpaná časť príspevku sa vráti poskytovateľovi podľa Čl. II., odsek 9.
(4) Podmienkou na poukázanie časti príspevku podľa Čl. II., odsek 2 písm. b), c) a d) budú štvrťročné správy bežného roka a podrobné plány činnosti na nasledujúci štvrťrok predložené do 10. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení bežného štvrťroka a odsúhlasené poskytovateľom.
(5) Na používanie príspevku sa vzťahuje povinnosť dodržať pravidlá rozpočtového hospodárenia podľa § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a ostatné všeobecne záväzné predpisy.
(6) Príjemca je povinný na príspevok vyčleniť osobitný bežný účet vedený v banke so sídlom v Slovenskej republike.
(7) Príspevok je dovolené čerpať na výdavky príjemcu vzniknuté v období od 1. januára 2006 do 31. 12. 2006, a to na účely, na ktoré bol poskytnutý podľa tejto zmluvy, pričom je príjemca povinný zabezpečiť maximálnu hospodárnosť.
(8) Nepoužitú časť príspevku je príjemca povinný vrátiť poskytovateľovi najneskôr do 10. 01. 2007 jej poukázaním na účet č. 7000063425/8180. O vrátení prostriedkov informuje poskytovateľa písomne do 15. januára 2007. Zúčtovanie poskytnutého príspevku vo vzťahu k štátnemu rozpočtu vykoná príjemca v mesiaci január 2007 v zmysle usmernenia poskytovateľa.
(9) Časť príspevku, pre ktorú príjemca nezabezpečil minimálnu výšku vlastných zdrojov, podľa čl. II., odsek 3 tejto zmluvy je príjemca povinný vrátiť poskytovateľovi najneskôr do 10. 01. 2007 ich poukázaním na účet č. 7000063396/8180. O vrátení prostriedkov informuje poskytovateľa písomne do 15. januára 2007.
(10) Výnosy z osobitného účtu podľa čl. II., odsek 7 tejto zmluvy je príjemca povinný vrátiť poskytovateľovi najneskôr do 10. 01. 2007 ich poukázaním na účet č. 7000063396/8180. O vrátení prostriedkov informuje poskytovateľa písomne do 15. januára 2007.
(11) Príjemca je povinný účtovať čerpanie príspevku analyticky oddelene od svojho účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
(12) Príjemca je povinný čerpanie príspevku vyúčtovať poskytovateľovi do 15. januára 2007 podľa rozpočtovej skladby (výnosy, náklady) a preukázať ho ako súčasť celkového účtovníctva. Príjemca je povinný poskytovateľovi oznámiť miesto, kde sú uložené prvotné účtovné doklady a umožniť prístup k nim.

Čl. IV.

Zodpovednosť a vypovedanie zmluvy.


(1) Poskytovateľ nezodpovedá za činnosť príjemcu ani za škody vzniknuté v priamej súvislosti s použitím príspevku.
(2) Zmluvné strany majú právo vypovedať zmluvu na základe písomnej výpovede doručenej druhej strane z dôvodu nedodržania podmienok tejto zmluvy. Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť odo dňa doručenia výpovede.
(3) Poskytovateľ má právo vypovedať zmluvu, najmä:
a) ak boli porušené ustanovenia tejto zmluvy,
b) ak nebol splnený predmet zmluvy podľa Čl. I, odsek 1 a 2 alebo jeho časť,
c) ak sa príspevok použil na iný účel ako je uvedený v zmluve,
d) ak sa počas priebežného hodnotenia plnenia činnosti zistia závažné nedostatky v činnosti príjemcu.
(4) Poskytovateľ je povinný pred vypovedaním zmluvy podľa odseku 2 a 3 poskytnúť primeranú dodatočnú lehotu na odstránenie nedostatkov, ktoré zakladajú právny nárok na vypovedanie zmluvy poskytovateľom.
(5) V prípade neoprávneného použitia príspevku bude príjemca postihnutý podľa zákona č.523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. V.

Záverečné ustanovenia.

(1) Táto zmluva sa uzatvára na financovanie regionálnej rozvojovej agentúry na rok 2006 v zmysle uznesenia vlády SR č. 738/2000 o vytvorení integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr.
(2) Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov), ak nie je v zmluve uvedené inak.
(3) Plán činnosti príjemcu a rozpočet príjemcu je možné aktualizovať na základe písomného súhlasu poskytovateľa.
(4) Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva dostane príjemca a štyri poskytovateľ.
(5) Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu.

Prílohy:
č. 1) Plán činnosti príjemcu na rok 2006
č. 2) Rozpočet príjemcu na rok 2006
č. 3) Popis úloh technického sekretariátu Projektu 2003-004-995-03-08 Programu Phare ECOSOC

V Bratislave dňa …9.3.2006………………………
V Bratislave dňa …..15.3.2006………………………

za poskytovateľa
Ing. László Gyurovszky
minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

za príjemcu
Ing. Jozef Gerliczy
predseda Rady