• Konzultačné a poradenské služby v oblasti fondov EÚ a iných dotačných programov
 • Príprava žiadostí o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ a iných dotačných programov
 • Príprava a posúdenie projektových zámerov, návrhy projektov
 • Služby externého projektového manažmentu – vedenie, implementácia projektov
 • Vedenie vlastných projektov zameraných na zlepšenie podmienok v regióne
 • Odborné vzdelávanie v oblasti regionálneho rozvoja – Akreditovaný kurz výchovy projektových manažérov
 • Individuálne vzdelávanie v oblasti projektového manažmentu
 • Poriadanie tematických seminárov, konferencií a iných vzdelávacích aktivít
 • Spracovanie, úprava a aktualizácia  Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja v zmysle Zákona o podpore regionálneho rozvoja
 • Vedenie a hodnotenie záverečných prác pre študentov VŠ
 • Zabezpečenie publicity k projektom, príprava tlačových správ
 • Prenájom dataprojektora
 • Ďalšie služby podľa dohody

Trenčianska regionálna rozvojová agentúra na základe zmluvnej spolupráce s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja sa zaväzuje zabezpečovať realizáciu týchto úloh:

a) bezplatnú informovanosť a publicitu v súčinnosti s Centrálnym koordinačným orgánom pre operačné programy v Národnom strategickom referenčnom rámci Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013 a pre operačné programy spolupráce Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013

b) bezplatné poskytovanie poradenských služieb tretím subjektom o možnostiach využívania pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ a iných zdrojov financovania podľa § 4 zákona č. 539/2008 z.z. o podpore regionálneho rozvoja

c) zabezpečenie bezplatného poskytovania infomračno – poradenských služieb tretím subjektom pri príprave strategických a programových dokumentov na regionálnej a miestnej úrovni v rozsahu pracovného týždňa

d) eviduje záznamy o poskytovaní konzultácií podľa bodu b) a c),

e) vytvára informačnú databázu o základných údajoch, charakteristike, investičných možnostiach, vnútornom potenciáli územia v pôsobnosti príjmateľa a ďalšich požadovaných údajov

f) vytváranie partnerstiev a rozvíjanie spolupráce príjmateľa so zahraničnými partnermi, propagácia aktivít príjmateľa na medzinárodnej, regionálnej a miestnej úrovni a informovanie o tejto činnosti na spoločnom portáli IS RRA a na webovej stránke príjmateľa

g) zabezpečenie elektronickej pošty a vlastnej webovej stránky na účely plnenia vyššie uvedených úloh

“Trenčianska regionálna rozvojová agentúra poskytuje na základe zmluvy s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja bezplatné konzultačné služby pre verejnú správu a fyzické osoby – občanov. Patrí do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr Ministerstva výstavby a reigonálneho rozvoja (IS RRA). Informácie o sieti nájdete na stránke poskytovateľa MVRR www.build.gov.sk a www.isrra.sk .”