SAMRS v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2020, so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR na obdobie 2019-2023, s EU Gender Action Plan, s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj a Kampalskými princípmi pre efektívne zapájanie súkromného sektora do rozvojovej spolupráce vyhlasuje výzvu: Podpora nových podnikateľských partnerstiev.

Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2021/PPP/1

Program Program podnikateľských partnerstiev

Účel dotácie Podpora nových podnikateľských partnerstiev

Cieľ výzvy

Podpora začínajúcich podnikateľských aktivít slovenských subjektov, malých a stredných podnikov a startupov, a rozšírenie existujúcich aktivít súkromného sektora v partnerských krajinách rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky. Podpora synergie medzi cieľmi rozvojovej spolupráce SR a podnikateľskými cieľmi v rozvojových krajinách. Vytváranie nových podnikateľských partnerstiev a budovanie udržateľných kapacít miestnych partnerov. Mobilizovať súkromné zdroje, vrátane investícií do sociálneho dopadu na posilnenie slovenských rozvojových aktivít a napomôcť slovenským podnikateľským subjektom etablovať sa v rozvojových krajinách a uľahčiť miestnym podnikom prístup do globálnych hodnotových reťazcov.

Formálne náležitosti

Kód programu Oficiálna rozvojová pomoc MZVEZ SR (05T0A)

Vyhlasovateľ

Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (ďalej len „SAMRS“)

Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava

Lehota na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

Dátum zverejnenia výzvy 01.02.2021
Dátum uzatvorenia výzvy 15.03.2021

Predĺženie lehoty na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie SAMRS môže predĺžiť lehotu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v posledný deň pôvodnej lehoty na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie ak zistí, že súčet výšok požadovaných dotácií z predložených žiadostí je nižší než celková suma finančných prostriedkov vyčlenená na príslušnú výzvu. O predĺžení lehoty na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie informuje SAMRS na svojom webovom sídle a žiadateľa, ktorý zaslal žiadosť o poskytnutie dotácie v pôvodnej lehote na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie aj prostredníctvom elektronickej pošty zaslanej na e-mailovú adresu uvedenú v jeho žiadosti. Žiadateľ, ktorý zaslal žiadosť o poskytnutie dotácie v pôvodnej lehote na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie môže svoju žiadosť meniť a dopĺňať do uplynutia predĺženej lehoty na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie.

Celková suma finančných prostriedkov

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 500 000 eur.

Maximálna výška dotácie ODA a pravidlá financovania Maximálna výška požadovanej dotácie ODA na projekt v kategórii Príprava je 10 000 eur.

Maximálna výška požadovanej dotácie ODA na projekt v kategórii Realizácia je 200 000 eur.

Všetky platby poskytnuté podnikateľským subjektom majú charakter refundácie.

Oprávnenosť žiadateľa

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:

Podnik v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, t. j. akýkoľvek subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na právny status a spôsob financovania. Hospodárskou činnosťou je každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a/alebo služieb na trhu. Žiadateľom môže byť podnik, ktorý spĺňa všetky náležitosti definície malého a stredného podniku (ďalej „MSP“) alebo mikro podnik, ktorý bude realizovať oprávnený projekt, pričom oprávneným príjemcom môže byť:

  • nový a začínajúci podnik – t.j. podnik, ktorý ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie podniká kratšie ako tri roky (vrátane start-up a spin-off podnikov)
  • existujúci podnik – t.j. podnik, ktorý ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie podniká minimálne tri roky

Dátum vzniku žiadateľa musí byť najneskôr k 1. 1. 2020 vrátane. V prípade, ak žiadateľ vznikne po tomto termíne, bude považovaný za neoprávneného. SAMRS overuje splnenie tejto podmienky prostredníctvom overenia informácií v Registri a identifikátore právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, ktorý je verejne dostupný v elektronickej podobe na webovom sídle https://rpo.statistics.sk. SAMRS môže v prípade akýchkoľvek pochybností vyzvať žiadateľa na preukázanie splnenia podmienky v rámci formálnej kontroly.

Viac informácií nájdete tu.