V dňoch 23. a 24.2.2006 privítal trenčiansky región v zastúpení Trenčianskej regionálnej rozvojovej agentúry (TRRA) a Združenia obcí Bielokarpatsko -Trenčianskeho mikroregiónu (ZOBTM) návštevu zo susedného Rakúska. Na exkurzii šiestich starostov slovenských obcí v rakúskom Grossweikersdorfe v októbri 2005 cez projekt TRANSLOKAL mali možnosť spoznať výhody, ale i nedostatky

rakúskych obcí. Zástupcovia spolku INTERKOMM navštívili slovenský mikroregión, ktorý im predstavil prostredníctvom svojich zástupcov (pán Kluka – Drietoma, pán Pilko – Kostolná-Záriečie, pán Škriečka – Chocholná-Velčice a predseda ZOBTM) niektoré zaujímavosti mikroregiónu.

Exurzia po mikroregióne sa začala vo štvrtok 23.2. návštevou jednej zo siedmych čistiarní odpadových vôd (ČOV) Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti vybudovanej v roku 2004. ČOV bola vybudovaná vďaka 50%-tnej pomoci z predvstupového fondou EÚ –ISPA. O histórii ČOV, kapacite a princípe čistenia odpadových vôd v tejto čistiarni poinformoval delegáciu a po ČOV previedol pán Letko – technológ ČOV. Po prehliadke čistiarne sa návšteva presunula do obecnej knižnice, kde hostí privítal nielen starosta obce Kostolná – Záriečie pán Pilko, ale i príjemné melódie slovenských piesní z miestneho rozhlasu. Pán Pilko v krátkosti predstavil obec pri fašiangových šiškách, speve a hre ľudového výrobcu fujár. Fujara je hudobný nástroj, zaradený v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Obec sa môže v súčasnosti pochváliť takmer nulovou nezamestnanosťou, vybudovanou kanalizáciou s ČOV, ktorú však aj napriek tomu, že kanalizačné prípojky boli vybudované pre domácnosti bezplatne využíva zatiaľ len osemnásť domov. Z pamiatok obce starosta spomenul kláštor, ktorý v súčasnosti spravuje rehoľa redemptoristov. Jeden z troch redemptoristov žijúcich v tomto kaštieli previedol návštevu po interiéri i záhrade a vo veľkej kaplnke kláštora udelil prítomným požehnanie.

Obec Drietoma pripravila hosťom obed v miestnom motoreste. Program návštevy pokračoval návštevou rodinnej firmy Rutex zaoberajúcou sa výrobou a spracovaním textílií. Firma sa začala kreovať v roku 1991. Základom vzniku firmy bol jeden šijací stroj. Dnes firma zamestnáva 45 ľudí a k jej výrobkom patria popri športových odevoch so špeciálnou úpravou Termovel i tričká s reklamnou potlačou pre telekomunikačnú spoločnosť. Ďalšou navštívenou firmou bol „SOJAPRODUKT“, ktorý sa ako jedna z dvoch firiem tohto typu na SLovensku zaoberá spracovaním sóje dovezenej z Kanady. Firma zamestnáva 12 pracovníkov. V ponuke má asi 30 druhov rôznych výrobkov, ktorých základ tvorí sója. Výrobky bolo možné nielen prezrieť, ale i ochutnať v kultúrnom dome v Drietomej, kde boli pre návštevu z rakúska pripravené i zabíjačkové „hody“ spojené s vystúpením detského tanečno – folklórneho súboru „Nezábudka“. O tom, že deti z Nezábudky skutočne zaujali svedčil nielen mohutný potlesk, ale i následná ponuka zo strany starostky obce Albrechtbergu pani Klieber, ktorá deti pozvala na vystúpenie do Rakúska.

V piatok 24.2. 2006 pokračovala návšteva rakúskych starostov seminárom s názvom „Úlohy, kompetencie a význam lokálnej samosprávy a mikroregiónov v trenčianskom regióne“ v priestoroch TRRA. Riaditeľ TRRA – pán Dreisig v rámci seminára na úvod stručne predstavil projekt TRANSLOKAL a zrekapituloval jeho úlohu, etapy a výsledky. Nemecko-rakúsko-poľsko- slovenský nadnárodný projekt Translokal začal v júni 2004. Hlavným poslaním projektu bola výmena skúsenosti medzi regiónmi a nachádzanie a aplikovanie riešení spoločných problémov v regiónoch. Výmena skúsenosti sa diala formou niekoľkých výmenných stretnutí, kde za zmienku stojí predovšetkým stretnutie z novembra 2005 v rakúskom Grossweikersdorfe, ktorého sa zúčastnilo šesť slovenských starostov. Rovnako s pomocou projektu TRANSLOKAL vyškolila TRRA niekoľko projektových manažérov v certifikovanom kurze. Tí následne spolupracovali pri príprave základných plánovacích dokumentov – Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre ZOB-TM, Združenie obcí Šípok a mesto Nová Dubnica. Projekt Translokal končí v júni tohto roku. Záverečné stretnutie aktérov projektu sa uskutoční v apríli v nemeckom meste Guben. Na seminári odzneli prednášky:

-Úlohy a kompetencie samosprávy – pán Ježík – predseda Združenia obcí a miest Stredného Považia – Regionálny rozvoj systémom „ zhora nadol “ – pán Galko – vedúci odboru regionálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja. – Úloha mikroregiónov a ich význam – pán Mitický – predseda Vidieckeho parlamentu, – Prínos Euroregiónu Bíle – Biele Karpaty pre obce a mikroregióny – pani Lišková –podpredsedníčka združenia RBK. – Projekt „Mesto za hradbami“ – pani Kaščáková – útvar marketingu mestského úradu v Trenčíne. Záverečná prezentácia patrila pani Hengstberger – koordinátorke projektu TRANSLOKAL na rakúskej strane, ktorá predstavila obce združené v spolku INTERKOMM. V jej prezentácii vystúpili aj samotní zástupcovia jednotlivých obcí a v krátkosti predstavili svoje obce. Na záver prednášok prebehla krátka diskusia a pán Dreisig poďakoval všetkým za aktívnu účasť na seminári.

Seminár prispel k vzájomnej výmene názorov a skúseností z problematiky samospráv na oboch stranách hranice. Zároveň umožnil stretnutie osobností Trenčianskeho kraja, ktoré sa zaoberajú problematikou mikroregiónov. Na výmeny názorov z rôznych inštitúcií a uhlov pohľadu na obecnú samosprávu mohli prítomní využiť spoločný obed, po ktorom sa všetci, obohatení o nové informácie, rozišli stráviť víkend.