Hlavným cieľom Programu obnovy dediny (POD) je udržať človeka na vidieku. Vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné predpoklady podpory vidieckych komunít k tomu, aby sa vlastnými silami snažili o harmonický rozvoj vidieka. Systémová realizácia POD bola započatá v roku 1997, kedy vláda SR schválila svojím uznesením č. 222/1997 materiál „Program obnovy dediny na Slovensku, Aktualizácia 1998“