Program

Active Citizens Fund – Slovakia

3. výzva na predkladanie žiadostí o grant

Téma 1: OBČIANSKA PARTICIPÁCIA

Kód výzvy: 01 – 3

Dátum vyhlásenia výzvy: 26. január 2021
Dátum uzávierky výzvy: 29. apríl 2021, 23:59 (CET)

Vyhlasovateľ výzvy: Nadácia Ekopolis

Táto výzva je súčasťou implementácie programu Active Citizens Fund – Slovakia (ďalej aj ACF alebo program).

ACF podporuje slovenské občianske organizácie pri zapájaní občanov do rozhodovania a do tvorby verejných politík, v snahách o vytváranie lepších podmienok pre dobrú správu vecí verejných, pri ochrane ľudských práv a poskytovaní občianskeho vzdelávania a pri zlepšení postavenia zraniteľných skupín v spoločnosti. Osobitná pozornosť je venovaná mladým ľudom a ich účasti na verejnom dianí.

Prierezovými prioritami programu sú podpora bilaterálnej spolupráce medzi slovenskými organizáciami a partnermi z donorských krajín a rozvoj kapacít aj zlepšenie pozície občianskych organizácií v spoločnosti. Program podporuje projekty organizácií formou otvorených grantových výziev v nasledovných témach:

 1. Občianska participácia;
 2. Obhajoba verejných záujmov;
 3. Ľudské práva;
 4. Zraniteľné skupiny;
 5. Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti.Program je zameraný aj na dve témy špecifické pre Slovensko:
  • Zlepšenie presahu do marginalizovaných regiónov a k marginalizovaným skupinám;
  • Posilnenie a inklúzia menšín vrátane Rómov.

Oprávnení žiadatelia

Žiadateľom oprávneným realizovať projekt je mimovládna organizácia (MVO). Mimovládna organizácia je nezisková organizácia nezávislá od miestnej a regionálnej samosprávy a centrálnej vlády, verejných orgánov, politických strán a komerčných organizácií. Občianske organizácie sú dobrovoľné, dobrovoľne vytvorené skupinami alebo jednotlivcami a zvyčajne zahŕňajú prvok účasti dobrovoľníkov na aktivitách organizácie.

Oprávnený žiadateľ je organizácia registrovaná v SR v jednej z nasledovných kategórií:

 1. občianske združenie podľa Zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov;
 2. nadácia podľa Zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách;
 3. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa Zákona č. 213/1997 Z. z.
 4. neinvestičný fond podľa Zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch;
 5. nezisková organizácia registrovaná podľa Zákona č. 116/85 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom;
  ACF_Občianska participácia_3. výzva
  Strana 7 z 12
 6. združenie právnických osôb podľa zákona č. 40/1964 Zb.
 7. Slovenský Červený kríž podľa zákona 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži.

Oprávnenými žiadateľmi nie sú politické strany, náboženské organizácie, sociálni partneri, komerčné a obchodné združenia, neformálne a ad-hoc skupiny a fyzické osoby.

Oprávnenými žiadateľmi a / alebo partnermi nie sú organizácie, ktoré, v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu, nemajú urovnané finančné záväzky v súvislosti s programami Aktívne občianstvo a inklúzia a Ľudské práva a demokracia, ktoré boli súčasťou implementácie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2009 – 2014.

Viac informácií nájdete tu.