Nadácia Bratislava vyhlásila výzvu 2021 grantový program KULTÚRA pre oblasť „Tvorba a uvedenie diela“.

VÝZVA 2021

Grantový program KULTÚRA pre oblasť „Tvorba a uvedenie diela“

Výzva Grantový program Kultúra pre oblasť Tvorba a uvedenie diela

Termín vyhlásenia výzvy: 28.01.2021

Termín uzávierky podávania žiadostí: 26.02.2021

Alokácia vo výzve: 145.000 EUR

Maximálna suma pre 1 žiadosť: 7.000 EUR

Oprávnení žiadatelia: právnické osoby – mimovládne neziskové organizácie, privátne spoločnosti, fyzické osoby – podnikatelia

Spôsob podania žiadosti: Elektronicky na https://nadaciamestabratislavy.egrant.sk/

Termín zverejnenia výsledkov: do 19.4.2021

Termín ukončenia projektov: 20.12.2021

Termín zúčtovania projektov: 31.12.2021

Mesto Bratislava podporí prostredníctvom Nadácie mesta Bratislavy využitie kultúrneho potenciálu kumulovaného na jeho území v mimoriadnej pestrosti a početnosti jednotlivých foriem, žánrov a platforiem. Uskutoční tak prostredníctvom podpory tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt v záujme udržateľného rozvoja mesta. Pri podpore rôznych žánrov a oblastí kultúry bude pozornosť zameraná na artikuláciu tém spätých so životom mesta a s výzvami, ktorým Bratislava čelí v súvislosti s udržateľným rozvojom mestského ekosystému.

Mesto Bratislava vytvorí podmienky pre čo najväčšiu dostupnosť kultúry, zabezpečenie systematickej udržateľnosti verejnoprospešných aktivít v oblasti kultúry, umeleckých súborov a kultúrnych priestorov vytvárajúcich kultúrny život a vytvorí podmienky pre nezriaďované občianske kultúrne aktivity.

CIEĽ VÝZVY

Cieľom výzvy Tvorba a uvedenie diela je akcentovať rolu kultúry a umenia v reflexii výziev a problémov súčasnej mestskej spoločnosti (napr. udržateľný rozvoj, klimatická kríza, vzdelávanie ku kultúre a demokracii, budovanie inkluzívnych, solidárnych a súdržných spoločností, sloboda vyjadrenia a rovnosť príležitostí). Vytvárať podmienky pre čo najväčšiu dostupnosť kultúry a zamerať jednotlivé oblasti podpory aj na špecifické cieľové skupiny a vylúčené komunity (sociálny aspekt kultúry ako nástroja sociálnej inklúzie).

V zmysle cieľov programu platí, že budú prioritne podporené organizácie, ktoré:

  1. reflektujú vo svojich aktivitách a tvorbe výzvy a problémy súčasnej mestskej spoločnosti a udržateľného rozvoja (napr. klimatická kríza, budovanie inkluzívnych a súdržných spoločností, ochrana a podpora kultúrnej diverzity, interkultúrneho dialógu, sloboda vyjadrenia, rovnosť príležitostí a pod.),
  2. vytvárajú podmienky pre čo najväčšiu dostupnosť kultúry prostredníctvom práce so špecifickými cieľovými skupinami, vylúčenými komunitami, realizujú aktivity scitlivujúce verejnosť, zameriavajú sa na kultúru znevýhodnených jednotlivcov a skupín a pod.,
  3. prekračujú tradične zaužívané postupy, zameriavajú sa na experiment a kultúrne inovácie, experimentujú s novými formami zapájania publika a jeho vzdelávania a pod..

Tieto očakávania budú premietnuté do kritérií hodnotenia projektov (20% max. bodového zisku).

Kľúčovým kritériom naďalej ostáva kvalita žiadateľa a projektu.

Podpora je určená na tvorbu, naštudovanie a prvé uvedenie diela, vrátane reprízy. Podporené môžu byť aj sprievodné aktivity a výstupy viažuce sa na vznik a uvedenie diela. Do tejto kategórie spadajú všetky žánre umeleckej tvorby – divadlo, tanec, hudba, vizuálne umenie, literatúra, audiovízia, medziodborové aktivity. Podpora je tiež určená na realizáciu výskumných projektov a odbornú kritickú reflexiu, ktorých výsledkom je dielo.

Oprávnenými žiadateľmi

sú (štátom, krajom, mestom) nezriaďované kultúrne subjekty pôsobiace v Bratislave, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území hlavného mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území hlavného mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom hlavného mesta, konkrétne:

  • mimovládne neziskové organizácie pôsobiace v oblasti kultúry (občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy a i.)
  • privátne spoločnosti ( s.r.o. a a.s.)
  • fyzické osoby – podnikatelia (živnostník, osoba v slobodnom povolaní)

POZOR: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho umenia, príp. realizujú odbornú činnosť – subjekty profesionálneho umenia a subjekty vykonávajúce odbornú činnosť (vzdelávanie, reflexia, výskum a pod.).!

Uzávierka pre prijímanie žiadostí je 26.2.2021 (piatok) o 24:00, v tomto čase sa systém na podávanie žiadostí uzatvorí.

Použitý zdroj: https://bratislava.sk/