MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SEKCIA STREDNÝCH ŠKÔL A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA
vyhlasuje
VÝZVU
NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU
v rámci dotačnej schémy PROGRAMY PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 – 2021
SLUŽBY PRE MLADÝCH – poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže
číslo výzvy: SLUZBY/2/D/2021

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy PROGRAMY PRE MLÁDEŽ na roky 2014-2021 v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH – poskytovanie informačno-poradenských služieb mladým

Cieľ výzvy

Prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu od žiadateľov registrovaných v rámci výzvy SLUZBY/2/R/2018 na podporu klientsky orientovaných organizácií zameraných na poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže na regionálnej alebo celoštátnej úrovni.

Výzva je zameraná na podporu činnosti klientsky orientovaných mimovládnych organizácií zameraných na poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže, ktoré pôsobia na území samosprávneho kraja (regionálna úroveň) alebo na území aspoň štyroch samosprávnych krajov (národná úroveň), s cieľom:

 1. vytvárať, resp. prevádzkovať a rozširovať vytvorené online systémy poskytovania informácií a poradenstva o možnostiach dobrovoľníctva mládeže, overovať ich funkčnosť a priebežne ich aktualizovať (dopĺňať a rozširovať databázu dobrovoľníckych príležitostí, prepájať a/alebo párovať požiadavky s ponukami dobrovoľníctva, spravovať dobrovoľnícke ponuky v komunite);
 2. vytvárať krátkodobé a dlhodobé dobrovoľnícke príležitosti pre mladých ľudí v spolupráci s partnerskými organizáciami a umiestňovať mládežníckych dobrovoľníkov do organizácií a/alebo prepájať ich s dobrovoľníckymi príležitosťami, ktoré im zabezpečia rozvoj kompetencií potrebných pre úspešné uplatnenie sa v pracovnom živote a na živote občianskej spoločnosti;
 3. realizovať informačné, konzultačné a propagačné aktivity v oblasti dobrovoľníctva mládeže s dôrazom na prínos nadobudnutých a rozvinutých kompetencií mladých ľudí dobrovoľníckou prácou, vrátane propagácie jej spoločenskej hodnoty;
 4. …..

Oprávnení žiadatelia

Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty uvedené v § 15 ods. 2 zákona č. 282/2008 o podpore práce s mládežou, ktorí sú registrovaní v rámci programu SLUŽBY pre mladých 2 na roky 2018-2020 s predĺžením na rok 2021 a získali potvrdenie o registrácii od vyhlasovateľa výzvy č. SLUZBY/2/R/2018. Žiadatelia poskytujú služby v oblasti dobrovoľníctva mládeže viac ako jeden rok na regionálnej úrovni (t.j. na území samosprávneho kraja) alebo na národnej úrovni (t.j. na území aspoň štyroch
samosprávnych krajov).

Oprávnenými cieľovými skupinami aktivít sú:

 1. mladí ľudia, 5 mládež s nedostatkom príležitostí, neorganizovaná mládež, mladí vedúci a mládežnícki dobrovoľníci,
 2. mladí vedúci, mládežnícki vedúci, pracovníci s mládežou a koordinátori práce s mládežou, ktorí pracujú v oblasti dobrovoľníctva mládeže,
 3. organizácie, ktoré sú prijímateľmi mládežníckej dobrovoľníckej činnosti,
 4. zástupcovia subjektov aktívne zapojených do prijímania a vysielania mládežníckych dobrovoľníkov,
 5. aktéri mládežníckej politiky na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni,
 6. široká verejnosť – účastníci informačných, konzultačných a propagačných aktivít.

Oprávnené aktivity

 • dobrovoľnícke činnosti mladých v prospech širšej komunity,
 • pracovné stretnutia, okrúhle stoly, rokovania s aktérmi mládežníckej politiky a so zástupcami organizácií, ktoré pracujú s mládežníckymi dobrovoľníkmi,
 • vzdelávacie aktivity, workshopy,
 • informačné a/alebo propagačné podujatia, webináre, verejné diskusie, konferencie,
 • aktivity zamerané na tvorbu a prevádzkovanie komunikačných a propagačných nástrojov na šírenie informácií o príležitostiach dobrovoľníctva mládeže,
 • kampane a mediálne projekty zamerané na komunikáciu s mladými ľuďmi,
 • aktivity zamerané na zisťovanie potrieb mladých a zber údajov (napr. fokusové skupiny, prieskumy, elektronické a osobné konzultácie a pod.),
 • a iné aktivity, ktoré súvisia so špecifickými cieľmi výzvy.

Žiadosť sa predkladá elektronicky najskôr odo dňa platnosti výzvy od 01.02. 2021 a najneskôr do 02.03.2021 do 14:30 hod.

Písomná forma žiadosti sa doručuje najneskôr do 02.03.2021 na adresu:

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže,
Karloveská 64,
SK-842 58 Bratislava 4.

Žiadosť je možné doručiť osobne na vyššie uvedenú adresu, najneskôr však v deň uzávierky do 15:00 hod.

Pri doručení písomnej formy žiadosti poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke.

Žiadosť musí byť zviazaná (v hrebeňovej väzbe) a odovzdaná v jednom uzavretom a nepriehľadnom obale, ktorý musí byť označený nasledovne: „NEOTVÁRAŤ! Žiadosť o dotáciu SLUZBY/2/D/2021“. Na obale zásielky musí byť uvedený aj názov a úplná adresa žiadateľa.

Použitý zdroj: https://www.iuventa.sk/sk/granty/Vyzvy-a-formulare.alej