Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu v rámci dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2014 – 2021: PRIORITY mládežníckej politiky.

ČÍSLO: PRIORITY/D/1/2021

V Ý Z V A NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU v rámci dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2014 – 2021

Cieľ výzvy

Prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu aktivít zameraných na napĺňanie priorít mládežníckej politiky prostredníctvom projektovej činnosti.

Oprávnení žiadatelia

Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty pôsobiace v oblasti práce s mládežou v súlade s § 15 ods. 2 zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou, ktoré nie sú registrovanými žiadateľmi v programoch

PODPORA mládežníckych organizácií, HLAS mladých a SLUŽBY pre mladých a ktoré zároveň nepôsobia v kultúre, telovýchove a športe a nevykonávajú činnosť podľa osobitného predpisu.

Oprávnené cieľové skupiny

Cieľovými skupinami projektových aktivít sú mladí ľudia, mladí vedúci, mládežnícki vedúci, pracovníci s mládežou a koordinátori práce s mládežou.

Oprávnené aktivity

Žiadateľ zdôvodní výber aktivít, ich súvislosť s cieľmi výzvy a uvedie aj metodický postup k ich zabezpečeniu v projektovom zámere, ktorý je súčasťou žiadosti o dotáciu. Medzi oprávnené aktivity môžu patriť:

  1. advokačné, vzdelávacie a projektové aktivity zamerané na napĺňanie špecifických cieľov výzvy,
  2. aktivity zabezpečujúce klubovú činnosť a možnosť stretávania sa mladých ľudí v bezpečnom priestore,
  3. implementácia nástrojov a programov pre konkrétne skupiny mládeže,
  4. aktivity neformálneho vzdelávania podporujúce nadobúdanie kľúčových kompetencií v súlade s cieľmi tieto výzvy,
  5. školenia, workshopy, simulácie, kampane, informačné dni, diskusie, semináre
  6. a iné aktivity v súlade s cieľmi tejto výzvy.

Spôsob a termín doručenia žiadosti:

Žiadosť sa predkladá elektronicky najskôr odo dňa platnosti výzvy od 03.03. 2021 a najneskôr do 09.04.2021 do 14:30.

Písomná forma žiadosti sa doručuje najneskôr do 09.04.2021 na adresu:

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64
SK – 842 58 Bratislava 4

Žiadosť je možné doručiť osobne na vyššie uvedenú adresu, najneskôr však v deň uzávierky do 15:00 h.

Pri doručení písomnej formy žiadosti poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky.

Pre viac informácií: https://www.minedu.sk/