Príprava žiadostí o NFP

Príprava žiadostí o NFP


Ponúkame Vám prípravu žiadostí do programov financovaných z európskych fondov, ale i ďalších dotačných programov v rámci SR i mimo nej a to aj v v cudzom jazyku (AJ, NJ).

Ponúkame Vám naše desaťročné praktické skúsenosti s prípravou žiadostí v rámcti týchto a iných programov:

Regionálny operačný program www.ropka.sk

Program rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013 www.apa.sk

Operačný program cezhraničnej spolupráce SK – CZ 2007 – 13 www.sk-cz.eu

Fond mikroprojektov v rámci OP cezhraničnej spolupráce SK – CZ 2007 – 13 www.tsk.sk

Evironmentálny fond www.envirofond.sk

Nórsky finančný mechanizmus www.eeagrants.sk

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast www.economy.gov.sk

Operačný program Životné prostredie www.opzp.sk

Program obnovy dediny http://www.obnovadediny.sk/pod/

Grantový systém Ministerstva kultúry SR www.culture.gov.sk

Dotácie Ministerstva pôdohospodárstva pri rozvoji vidieka www.land.gov.sk

Program Európa pre občanov – Družobné partnerstvá miest (obcí) http://eacea.ec.europa.eu

Dotácie z Rezervy Predsedu vlády SR www.vlada.gov.sk


Informácie o pripravených úspešných projektoch nájdete v časti Referencie.